Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Signalreglering av en korsning kan användas för att fördela kapacitet mellan tillfarter och trafikantgrupper och kan med fördel användas vid ojämna trafikflöden för att förbättra framkomligheten.

Signalreglering:

  • är inte en trafiksäkerhetsåtgärd
  • ger tydlig ledning för personer med synnedsättning vid korsande av gata
  • har höga drift- och underhållskostnader
  • får endast användas i korsningar med skyltad hastighet på 70 km/h eller lägre

I signalreglerade korsningar regleras cykelkorsningar som cykelpassager och markeras med vägmarkering (M16) i syfte att vägleda cyklisten genom korsningen. I kombination med övergångsställe markeras enbart en rad med vägmarkering (M16).

Figur 1: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställen och cykelpassager i signalreglerade korsningar

Väntytor för gående och cyklister ska finnas i anslutning till korsningar där de annars riskerar att hindra framkomligheten, se vidare under 3IH Väntytor för gång och cykel.