Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Korsningar ska utformas så att trafikanternas uppmärksamhet höjs och hastigheten sänks så att samspel kan ske mellan fotgängare, cyklister och bilister.

Med korsningspunkter avses även utfarter från kvartersmark, så som bensinstationer, parkeringsplatser och gator på kvartersmark.

Korsningstyp ska väljas med hänsyn till:

 • Trafiktekniska krav baserade på vägtyp, referenshastighet och trafikflöde
 • Framkomlighet
 • Trafiksäkerhet
 • Tillgänglighet
 • Miljö
 • Anläggnings-, drift- och underhållskostnader
 • Gestaltning

I korsningspunkter ska gåendes framkomlighet prioriteras gentemot biltrafik:

 • längs huvudgångstråk utmed huvudgator
 • där huvudgångstråk korsar huvudgator

Prioritering av gående kan också vara lämpligt i korsningar på lokalgator med stora gångflöden eller för att ge visuell vägledning, till exempel vid skolor, lokala torg, idrottsplatser och hållplatser.

I korsningspunkter ska cyklisters framkomlighet prioriteras gentemot biltrafik:

 • längs pendlingscykelvägnätet
 • längs det övergripande cykelvägnätet
 • på det lokala cykelvägnätet utmed huvudgator

Undantag från inriktningen gäller:

 • i korsning med spårväg
 • i signalreglerade korsningar
 • i korsningar som inte kan hastighetssäkras
 • på platser med små trafikflöden där det för funktionen inte bedöms nödvändigt med reglering eller utformning som prioriterar gående eller cyklister

Gående kan prioriteras genom övergångsställen eller genomgående gångbanor. Cyklister kan prioriteras genom cykelöverfarter eller genomgående cykelbanor, se 3ID Genomgående gångbana/cykelbana och 3IE Övergångsställe och cykelöverfart.

På gågator och i gångfartsområden är gåendes framkomlighet redan prioriterad.

Väntytor för gående och cyklister ska finnas i anslutning till korsningar där de annars riskerar att hindra framkomligheten, se vidare under 3IH Väntytor för gående och cyklister

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.