Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Korsningar ska utformas så att trafikanternas uppmärksamhet höjs och hastigheten sänks så att samspel kan ske mellan fotgängare, cyklister och bilister.

Korsningstyp ska väljas med hänsyn till:

  • Trafiktekniska krav baserade på vägtyp, referenshastighet och trafikflöde
  • Framkomlighet
  • Trafiksäkerhet
  • Tillgänglighet
  • Miljö
  • Anläggnings-, drift- och underhållskostnader
  • Gestaltning

Längs pendlingscykelvägnätet, det övergripande cykelvägnätet och på det lokala cykelvägnätet utmed uppsamlingsgator ska cyklistens framkomlighet prioriteras i korsningspunkter med biltrafik. Med korsningspunkter avses även utfarter från kvartersmark, så som bensinstationer, parkeringsplatser och gator på kvartersmark.

Med prioritering av cyklisters framkomlighet i korsningar avses att bilister på den korsande körbanan har väjningsplikt medan cyklisterna endast har ”hänsynsregler”. Bilister har väjningsplikt i korsningar som utformas som genomgående cykelbanor eller cykelöverfarter. Där en cykelbana korsar en gata intill ett övergångsställe ska också en cykelöverfart ordnas så att samma väjningsregler gäller.

Cykelpassager ska enbart anläggas i signalreglerade korsningar.

Väntytor för gående och cyklister ska finnas i anslutning till korsningar där de annars riskerar att hindra framkomligheten, se vidare under 3IH Väntytor för gång och cykel

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.