Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Fördröjnings- och/eller reningsanläggningar för dagvatten kan placeras på eller under markytan.  Multifunktionella ytor inom gaturummet är önskvärt för att spara utrymme när många funktioner ska samsas på samma yta. Dagvatten från allmän platsmark tas om hand inom allmän platsmark och dagvatten från kvartersmark tas om hand inom kvarteret.

Se mer om dagvatten under kap 12BC Dagvattenanläggningar.

Vid ev frågor kontaktas kompetens ”Dagvatten” till höger på sidan.

Kontakter