Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Anne Dillner

En dagvattenutredning ska svara på hur projektet påverkar dagvattenflödet och föroreningsgraden av dagvatten. Det ska framgå hur beräknad flödesbild och beräknad föroreningsgrad förändras av åtgärden och hur inverkan blir på recipienten.

Fördröjnings- och/eller reningsanläggningar för dagvatten kan placeras på eller under markytan.  Multifunktionella ytor inom gaturummet är önskvärt för att spara utrymme när många funktioner ska samsas på samma yta. Dagvatten från allmän platsmark tas om hand inom allmän platsmark och dagvatten från kvartersmark tas om hand inom kvarteret.

I avsnitt 12EA Dagvatten finns typlösningar för fördröjning -och reningsanläggningar med ritningar och beskrivningar.

Vid frågor kontaktas kompetens ”Dagvatten” till höger på sidan.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.