Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Detta avsnitt är avsett som enklare tumregler/stöd i tidiga skeden vid främst utrymmesplanering för allmän platsmark gata/torg, vid framtagande av trafik- och utformningsplaner, GFS:er etc. (Även närmare studier av belysningsbehov och utrymmesbehov i ett gaturum ska göras.)

Stolpbelysning

 • Vanligt förekommande C-C-mått mellan belysningsstolpar: 25-30 m i stadsmiljö vid VR upp till och med 50 km/h
 • Val mellan dubbelsidig eller enkelsidig gatubelysning behöver göras med hjälp av ljusberäkning för den specifika gatan.
 • Belysning behöver samplaneras med träd och övrig gatutrustning/möblering. Belysningsstolpar placeras lämpligen mitt mellan två träd i en trädrad. Vanligt förekommande C-C-mått mellan gatuträd i rad: Se 3MA1.1 Träd placering – planteringsstöd, utrymme
 • Exempel på vanligt förekommande stolphöjder (nya belysningsstolpar):
  -Körbana, VR upp till och med 50 km/h: 6-8 m på matargata/uppsamlingsgata och sidogata/lokalgata, max 8 m på huvudgata i centrala lägen.
  -Gångbana/cykelbana: Lägst 5m,
  -Huvudcykelstråk/pendelcykelstråk 6m.
 • Höjder på gamla, befintliga belysningsstolpar varierar. Inventering via både register och ute på plats i ett större område behövs före val av höjd på nya stolpar.
 • Vanligt förekommande diameter på gatubelysningsstolpar är 127mm, för parkbelysningsstolpar är det 108mm.
 • Stolpfundament: vanligast djup är 1500 (minsta djup 900 mm), diameter ca 200 mm i toppen, betydligt bredare diameter i botten.
 • Hinderfri bredd mellan körbana/cykelbana/gångbana och belysningsstolpe: Se 3CH1 Hinderfri bredd med underliggande kapitel
 • Längs en gata behöver i första hand gång- och cykelytor samt konfliktpunkter/korsningspunkter belysas. Vid upprustning kan stolpar behöva flyttas eller extra armar behöva sättas på befintliga stolpar för att uppnå detta (utreds särskilt).
 • Belysningsstolpar ska placeras på allmän platsmark. Placering utanför allmän platsmark sker endast i särskilda undantagsfall (utreds särskilt), då krävs avtal (dock ej lantmäteriförrättning/servitut).

Linspänd belysning

 • Linspänd belysning vill man helst få bort på sikt och ersätta med annan belysning (oftast stolpbelysning). Gäller särskilt vid spårväg. Om linspänt kan tas bort eller inte utreds och bedöms från fall till fall ur flera olika aspekter, bl a kulturmiljö.
 • Eventuell ny linspänd belysning på platser där sådan inte funnits tidigare görs enbart i mycket särskilda fall och enbart med mycket goda motiv.

Fasadmonterad belysning på fastighet

 • Fasadmonterad allmän gatubelysning ska undvikas. Nya områden ska utformas med tillräcklig plats för stolpbelysning på allmän platsmark.
 • Eventuell fasadmonterad belysning används enbart efter utredning och då endast i särskilda undantagsfall som vid platsbrist i befintliga miljöer eller vid ljussättning/ljusdesign av en speciell platsbildning/torg.
 • Då fasadbelysning ska användas behöver avtal slutas med fastighetsägaren. Behovet av placering på fasad behöver preciseras och tydliggöras så tidigt som möjligt, helst redan före markanvisning/exploateringsavtal sluts. Även skrivningar i genomförandeavtal behövs.

Plats-/objektbelysning

 • Plats-/objektbelysning och ljusdesign är komplext, särskild utredning behövs.
 • Vid planering av platsbelysning utgår man från policyn ’Stadens Ljus’ samt stadsmiljöförvaltningens belysningsanvisningar.
Dokument
 • Stadens ljus

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_5_Stadens-ljus_2015-07.pdf

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.