Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Stig Hedström

Cykelparkering på allmän plats är till för allmänna målpunkter som t ex kollektivtrafikhållplatser och större områden av allmänt intresse.
Parkering kopplad till fastighet ska ske på kvartersmark. Detta gäller för både boende, och besökare. Antalet parkeringsplatser, både vad gäller bil och cykel, som krävs vid nybyggnation regleras i Riktlinjer för mobilitet och parkering samt Anvisningar till riktlinjer för mobilitet.
Cykelparkeringar på allmän plats ska utformas och placeras så att de tillfredsställer cyklisternas behov av enkla och säkra parkeringsmöjligheter. Säkerhetsparkering i anläggning behandlas inte i detta kapitel.

Placering av cykelparkeringar

Placeringen är viktig för att cykeln ska vara ett attraktivt färdmedel för att ta sig till olika målpunkter och avgörande för att minska antalet fritt parkerade cyklar som kan försämra framkomligheten för gående eller innebära fara för personer med nedsatt syn och personer med andra funktionsvariationer.

Cykelparkering på allmän plats behöver placeras:

  • I nära anslutning till allmänna målpunkter
  • I möbleringszoner i anslutning till cykelbanor
  • I direkt anslutning till kollektivtrafikhållplatser
  • Vid mötesplatser, torg och vissa korsningar
  • Längs större cykelstråk, särskilt i centrum

Tänk på:

  • Cykelparkering får inte placeras siktskymmande i korsning, vid passage, överfart eller övergångsställe.
  • Cykelparkering får inte skära av gångstråk/gångbana. Placering och utsträckning/yta för cykeluppställning behöver anpassas.
  • Cykeluppställning kan ordnas längsgående där man särskilt vill undvika utbackande cyklar i cykelbana eller gångbana.

Utformning av cykelparkering, utrymmesbehov

Cykelställ ska vara utformade så att det går att låsa fast cykelramen i cykelstället och behöver erbjuda särskilda platser för specialcyklar. Avstånd mellan cyklarna och manövreringsutrymmet ska vara så stort att det går lätt att parkera sin cykel.
Cykelställ bör ställas utanför gångytan och avgränsas med till exempel räcke eller mur. Ibland kan avgränsningen vara genom markbeläggning i avvikande struktur och färg mot omgivningen. Man bör kunna parkera cykeln utan att störa övrig gång eller cykeltrafik. Om cykelparkeringen är avsedd för lite längre uppställningstider som till exempel vid kollektivtrafikknutpunkter bör de förses med tak, vid större stationslägen kan parkering även vara aktuellt i anläggning.
I första hand används rak parkering utomhus på allmän plats. Vid smala utrymmen kan de placeras snett, vanligtvis i 45o vinkel (används främst i befintliga, trånga miljöer). Snedställning med enkelriktade gångar är främst aktuellt i eventuella inomhusanläggningar, vid utrymmesbrist.

Figur Generellt utrymmesbehov vid rak cykelparkering

Se även principfigur och exempel under avsnittet om cykelpollare nedan.

Figur Generellt utrymmesbehov vid snedställd cykelparkering i rad (45o)

Val av cykelställ

Cykelställ väljs enligt principerna i Stadens möbler samt Stadens möbler riktlinjer. Gäller hela staden i syfte att skapa enhetlighet och god användbarhet. Det är dock möjligt att i enskilda större projekt ha annan utrustning utifrån framtagna gestaltningsprogram. Det är dock viktigt att övergripande kvaliteter för cykelställ säkerställs, som god hållbarhet, god användbarhet, ramlåsningsmöjlighet, bra utrymme, enhetliga färgval mm. Se vidare i Stadens möbler, Stadens möbler riktlinjer samt i Stadens färg (färgval).
I vissa undantagsfall fall där trädrötter, ledningar etc i befintliga miljöer gör det svårt eller orimligt att använda cykelpollare med ett djupgående fundament för varje pollare, övervägs andra typer av lösningar med färre fundament eller grundläggning via ytlig betongplatta.

Cykelpollare

Cykelpollare med båge förordas, se principfigur nedan. Dessa fungerar bra i såväl gatumiljö som i möbleringszon och på torg, särskilt där det är av vikt att ytan inte uppfattas som avskärmad. Pollarna har en enkel och ren design och tar liten plats när de inte används. Det är lätt att parkera två cyklar i samma ställ, enkelt att låsa fast cykelramen i bågen och enkelt att angöra cykelstället från flera håll i denna typ av cykelpollare. Cykelpollare bör placeras minst 1 meter isär för att göra det möjligt att lätt parkera cyklar på båda sidorna om pollaren, se principfigur. Cykelpollare kan även snedställas vid eventuellt behov av cykelparkering på skrå.

Cykelställ traditionell med ramlåsningsbåge

Det finns numera varianter av det enkla, traditionella cykelstället, där det är möjligt att låsa fast cykelramen i en båge, vilket ger både förhöjd säkerhet mot stöld samt visst stöd i sidled jämfört motsvarande ställ utan båge. Cykelställen innebär en viss barriär men ger en stabil och ordnad parkering. Cykelställ med ramlåsning av denna modell kan används tex där det är av vikt att cyklarna placeras på ett visst sätt/i rad, till exempel längs kanaler. Traditionella cykelställ utan båge för ramlåsning ska inte användas.

Tvåvåningsställ
I tvåvåningsställ kan cyklar parkeras på övervåning med hjälp av nedfällbar skena. Tvåvåningsställ bör förses med väderskydd. Ställen är svårplacerade i många gatumiljöer men kan vara en lösning i de fall högre kapacitet behövs på begränsade ytor. Tvåvåningsställ är i regel enbart aktuella för långtidsparkering, exempelvis vid kollektivtrafikknutpunkter och då med väl vald placering.

Cykelbåge
Cykelbåge/”S-ställ” som omnämns i Stadens möbler riktlinje ska numera inte användas vid nyanläggning eller större kompletteringar av befintliga cykelparkeringar i Göteborg. Den har visat sig vara svår att förstå hur den ska användas på rätt sätt och kan lätt skapa viss inlåsningseffekt på andra personers cyklar.

Styr & Ställ
Följande krävs för en Styr & Ställ-station:

  • En plan hårdgjord yta som bör vara minst 2×15 meter. Storleken på ytan kan variera beroende på läget och hur många cyklar som ska få plats. Skylt och pollare monteras generellt av lånecykelleverantören.

Kontakta kompetens ”Styr & Ställ” om en befintlig Styr & Ställ-station behöver flyttas eller vid frågor om Styr & Ställ kan vara aktuellt för ett projekt.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.