Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

För att styra säkerhetsarbetet vid trafikkontorets anläggningar har två säkerhetsordningar upprättats, se 14BC2 Säkerhetsordning för spårväg . Syftet med säkerhetsstyrningen är att de risker som verksamheten ger upphov till, inklusive risker hos anlitade entreprenörer, ska kunna hanteras på ett betryggande sätt. Säkerhetsordning/säkerhetsstyrning är kravställd utifrån lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och Transportstyrelsens föreskrifter.

Kollektivtrafikkörfält i gata

I tidiga planerande skeden av gator med separata kollektivtrafikkörfält, utgår man från måtten i figurerna nedan för kollektivtrafikfältet. Detta gäller både vid nyplanering och vid större ombyggnader. Vid detaljprojektering – se gällande banstandard (länk).

För utrymmesplanering av bilkörbanor vid sidan av kollektivtrafikfältet – se avsnitt 3CD Körbana , 3CD1 Utrymme, bredd3CD2 Dimensionerande fordon, begrepp 
För utrymmesplanering för banor och ytor för övriga trafikslag i gatusnittet – se vidare i kapitel 3C Sektion, utrymme med underkapitel.

Spårvägskörfält

 

Kombinerade spårvägs- och busskörfält

Utrymmesdimensionering buss

Generella anvisningar om vilka typfordon som är dimensionerande på olika typer av gator kan utläsas av tabell Utrymmesdimensionering körbana. Anpassningar till specifika förhållanden kan behöva ske, te x på gator och i korsningar i anslutning till kollektivtrafikanläggningar som regelmässigt trafikeras av typfordon Bb (boggiebuss) eller större. Många expressbussar i kollektivtrafiken samt långfärdsbussar har boggie.

Se även 3CD2 Dimensionerande fordon, begrepp