Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Totalt utrymmesbehov vid körbana

I samband med körbanor på allmän gatumark

Detta gäller särskilt i nyplanerings-/nybyggnadsfall men även vid större ombyggnader. I vissa miljöer, t ex i befintliga trånga snitt, kan alla kriterier vara svåra att uppnå.

Bredd körbana

Bredd och utrymmesbehov för körbana på allmänna gator fås bland annat av Tabell Utrymmesdimensionering körbana. Tabellen är ett dimensioneringsstöd för att underlätta sektionsarbetet och framtagen för att stadens körbanor ska få likartade utrymmesstandarder och bredder vid likartade situationer, behov och sammanhang. Måtten i tabellen avser enbart själva körbanan.

Observera:

  • Minsta normalavstånd mellan en refugs kantsten och körbanans kantsten ska vara 3,5 meter på raksträcka, för ett körfält. Detta gäller även vid avsmalning av två körfält ner till ett körfält, t ex förbi övergångsställe mm.
  • Körbanebredder mellan 3,5 – 5,0 m ska inte utföras för dubbelriktad trafik om avsikten är att fordon i båda riktningar ska kunna köra och mötas samtidigt under båda fordonens färd.
  • Utrymme behöver läggas till för stödremsa på gator och vägar med dike (utan kantsten).

Tänk på:

  • Körbanemått och utrymmesstandarder i tabellen ovan har minskats över tid till förmån för andra funktioner och behov på allmän plats som t ex gång, cykel och vistelse. Därför är det extra viktigt att breddökningar görs i svängar och kurvor och att tillräckliga utrymmen ordnas för fri bredd till hinder, skiljeremsor, utrustning mm vid sidan av körbanan.