Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Observera:
– I trånga gaturum, kurva, vändzoner, in/utfart från parkeringsficka mm behöver den hinderfria bredden ofta utökas med hänsyn till dimensionerande stora fordons behov av svepyta. Behov av breddökning och svepytor studeras särskilt och anpassas från fall till fall (körspårstudier). Behov av hinderfri bredd upp till 1 m är inte ovanligt vid fordonssväng, beroende på övrigt körbart utrymme på gatan.
– Fordonssvep får generellt inte förekomma över ytor, refuger mm där gående/cyklister regelmässigt befinner sig.
– Hinderfri bredd är beroende av vilken hastighet som gäller på gatan.

Säkerhetszon

Säkerhetszon är det område utanför körbana som i högre hastigheter ska vara fritt från oeftergivliga hinder. Säkerhetszonen medför då normalt större sidomått till oeftergivliga hinder än hinderfri bredd. Vägutrustning av eftergivlig typ får stå inom säkerhetszonen men däremot inte innanför den hinderfria bredden. Säkerhetszonen är beroende av vilken hastighet som gäller på gatan.
Många föremål (bl a hus) i den täta staden är oeftergivliga och utrymmet i gaturummet begränsat. Säkerhetszon så som avses i vägbyggnadssammanhang på landsbygd och för högre hastigheter kan sällan uppnås i den täta staden.
Föremål eller räcken med horisontella avslut som riskerar orsaka penetrerande kroppsskador vid ev. påkörning får inte förekomma i närheten av körbana oavsett tillämpning av säkerhetszon eller inte.
Trädplacering – se 3MA2 Trädplacering – trafiksäkerhet

Tillämpning vid referenshastigheter upp till och med 50km/h:
Är gatan utformad så att inte referenshastigheten överskrids, ställs inga krav på tillämpning av säkerhetszon i tät stadsmiljö. Anpassningar kan dock behöva göras för VR 40 samt VR 50 km/h i glesare miljöer vid eventuellt högre förväntade hastigheter och vid bedömd risk för avkörningar i övrigt.

Tillämpning av referenshastigheter över 50 km/h:
Se VGU, för vägbelysningsstolpe se även Trafikverkets Vägbelysningshandbok.

 

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.