Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Tänk på:

  • Utmed cykelbanor och cykelpassager får spetsiga eller vassa kantstenshörn inte förekomma.
  • Om inte tillräckligt sidoavstånd kan åstadkommas och det finns utstickande/hängande hinder ovanför cykelbanan en bit upp från marken (t ex skärmtak, fasadskyltar etc), så ska den utstickande delen sättas på minst sk. fri höjd för cyklister, så att cyklister inte slår i huvudet i hindret. Se vidare avsnitt 3CH2 Fri höjd .
  • Redan smala cykelbanor är extra känsliga för avståndet till hinder. Avsteg från både hinderfri bredd och cykelbanans bredd ska som regel inte göras.
  • Säkerhetsavstånd mellan cykelbana och parkeringsficka är min 0,8 m för dörruppslag. Observera att måttet oftast behöver utökas, då remsa mellan körbana och cykelbana oftast även behöver innehålla utrustning som vägmärken, belysningsstolpar etc. Se även 3CG3 Separering, avskiljning cykel – bil.
  • Tänk över utrustningsplacering så att drift- och underhållsfordon kan ta sig fram på ytan/sträckan.
Kontakter