Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Fasta hinder eller utrustning får i princip inte finnas på gång-, cykel- eller körbana eller närmare än ett visst sidoavstånd (hinderfri bredd) från gång-, cykel- eller körbana. I befintliga, trånga miljöer kan det vara nödvändigt att göra avsteg – då placeras t ex vägmärken så nära kant eller vägg som möjligt.

Utrustning/hinder med särskilda syften som tex att hindra biltrafik på gång- eller cykelbana (t ex bilspärrar, pollare, cykelfållor mm) eller t ex att dämpa hastighet på körbana (t ex chikaner) får förekomma vid behov. Dessa ska utformas, placeras och utmärkas så att de syns väl och att skaderisker minimeras.

Normalt bör de flesta typer av utrustning/hinder placeras i skiljeremsor/utrustningsremsor mellan körbana, cykelbana och gångbana när så är lämpligt, undantag för särskilt utformade lågfartsområden kan finnas.

Läs mer om gatuutrustning och vägmärken under avsnitten 3G Utrustning och utmärkning och 3OB Skyltsättning .

Kontakter