Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

I Göteborg används främst fyra olika typer av busshållplatser – bussficka, dubbel stopphållplats, enkel stopphållplats och mittförlagda hållplatser. Val av hållplatstyp ska bland annat ske med hänsyn till turtäthet, biltrafikmängder och cykeltrafikmängder. Passager i anslutning till hållplatser ska alltid hastighetssäkras.

Hållplats i direkt anslutning till kantstenen, så kallad körbanehållplats, som innebär att bussen stannar i körbanan ska generellt undvikas.

Busshållplatser i branta längslutningar ska undvikas så att angöring vid halt väglag samt av- och påstigning ska kunna ske på ett säkert sätt.

Materialval och utrustning ska utföras i enlighet med standardritningarna som finns till höger på sidan.

När hållplatsen ligger i anslutning till en körbana eller cykelbana behöver den hinderfria bredden beaktas, se vidare 3CH1 Hinderfri bredd.

Det är viktigt att hållplatsytan dimensioneras med tillräckligt utrymme för väntande resenärer.

Tillgängligheten till/från och på hållplats ska säkerställas. Alla hållplatsytor ska förses med ledstråk.

Bussficka

Bussfickor används främst på huvudvägnätet då biltrafiken behöver ha god framkomlighet.

Se standardritning 3594.
För utformning och möblering av plattform se standardritning 3590 och 3592.

Enkel stopphållplats

En enkel stopphållplats stannar upp trafiken i bussens körriktning (ej i motsatt körriktning) då bussen står på hållplatsen. Hållplatstypen kan användas på gator med trafikmängder upp till 6000 ÅMVD.

  • Längsgående refug ska skilja körbanorna åt längs hela hållplatsen för att förhindra omkörning.
  • Låg fordonshastighet behöver säkerställas i anslutning till/genom hållplatsen.
  • Längsgående refug ska vara minst 2 meter bred vid passager.

Se standardritning 3594.
För Utformning och möblering av plattform se standardritning 3590 och 3592.

Dubbel stopphållplats (timglashållplats)

En dubbel stopphållplats stannar upp trafiken i båda körriktningarna då bussen står på hållplatsen

Hållplatstypen kan användas på platser där tillräckligt utrymme för enkel stopphållplats saknas men är olämpligt om:

  • cykeltrafiken på körbanan är omfattande
  • biltrafikflödet är över 3500 f/d (ÅMVD)
  • busstrafiken är tät

Det är viktigt att säkerställa en låg fordonshastighet i anslutning till/genom hållplatsen. Utrymme för utryckningsfordon vid sidan om hållplatsen måste beaktas. Utformningen ska ske i samråd med Räddningstjänsten. För kontakt se kompetens ”Räddningstjänsten”

Se standardritning 3594.
För Utformning och möblering av plattform se standardritning 3590 och 3592.

Mittförlagda hållplatser

Mittförlagda hållplatser används när kollektivtrafiken har separata körutrymmen.

För Utformning och möblering av plattform se standardritning 3590 och 3592.

Dokument (4 st)
Ritningar (10 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.