Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Det kollektiva resandet utförs till merparten med buss eller spårvagn inom Göteborg. Därför är det viktigt att både god framkomlighet och hög trafiksäkerhet kan uppnås kring busshållplatserna.

I Göteborg används främst tre olika typer av busshållplatser – bussficka, timglashållplats och busstopp.

Bussficka

Bussfickor är utformade som en ficka där bussen kan angöra vid hållplats utan att hindra övrig trafik. Fickhållplatser används främst

 • på huvudnätet då biltrafiken prioriteras
 • som alternativ då cykeltrafiken i gatan är mycket omfattande och separat cykelbana saknas.

Se standardritning 3591.
För Utformning och möblering av plattform se standardritning 3590 och 3592.

Timglashållplats / dubbel stopphållplats

En timglashållplats/dubbel busstopphållplats utformas med avsmalningar på båda sidor av vägen, så att fordon i båda riktningar måste stanna när en buss står på hållplatsen. Denna typ av hållplats kräver lite relativt plats, prioriterar bussar samt ökar de gåendes trafiksäkerhet.

Det är viktigt att skapa en låg fordonshastighet i anslutning till/genom hållplatsen. Timglashållplatser används främst i kombination med gupp, förhöjd gångpassage eller så förhöjs hela hållplatsytan inkl. gångpassager. Utrymme för utryckningsfordon vid sidan om hållplatsen måste beaktas.

Observera:
Timglashållplats är oftast olämpligt att använda

 • där cykeltrafiken på körbanan är omfattande
 • biltrafikflödet är över 6000 f/d (ÅMVD)
 • där busstrafiken är tät (beror även då på biltrafikflödet och områdets övriga förutsättningar mm – lämplighet och möjlighet bedöms från fall till fall
 • där flera timglashållplatser skulle ligga efter varann eftersom det leder till olämpliga omkörningar av bussen mellan hållplatserna.
 • i brant lutning eftersom det medför risk för kollision med stillastående buss vid halka.

Busstopp

En enkel stopphållplats stannar upp trafiken i bussens körriktning (ej i motsatt körriktning) då bussen står på hållplatsen. Enkelt busstopp har ungefär samma egenskaper/effekter som en dubbel topphållplats/timglashållplats.

Enkelt busstopp passar bättre än dubbelt/timglashållplats

 • vid omfattande biltrafikflöde
 • där kollektivtrafiken är tät
 • då cykeltrafiken i vägbanan är stor

Observera:

 • Längsgående refug ska skilja körbanorna åt vid enkel busstopphållplats för att förhindra omkörning. Refug ska vara lång och utformas så att den inte blir lockande att försöka köra över med vanlig personbil. Refug ska utföras så att t ex räddningstjänstens stora fordon kan ta sig över och förbi ev. stillastående buss.
 • Låg fordonshastighet behöver skapas i anslutning till/genom hållplatsen. Hållplatsen ska främst användas i kombination med gupp, förhöjd gångpassage eller så förhöjs hela hållplatsytan inkl. gångpassager.
 • Busstopphållplatser på gator med branta längslutningar ska undvikas eftersom risken för kollision vid halka med buss ökar
 • Längsgående refug ska vara minst 2 meter bred i de fall cyklister tillåts passera tvärs gatan vid hållplats
 • Körfält i en i enkel busstopphållplats bör vara 3,25 – 3,5 meter

Övrigt

Stom- och citybuss

Det pågår en utveckling av konceptet stombuss till vad som i Målbild Koll 2035 benämns Citybuss. Vid planering av om- eller nybyggnationer av hållplatser som trafikeras av stombusslinjer eller stråk som i Målbild Koll2035 föreslås trafikeras av Citybuss ska därför kontakt tas med kompetens ”Kollektivtrafik” för skede Utformning.

Tillgänglighet

Vid åtgärd på buss- eller spårvagnshållplats måste tillgänglighetsåtgärderna omfatta även väg till hållplats. Avståndet mellan målpunkt och hållplats samt utformningen av gångvägen är avgörande för om resan kan genomföras eller inte. Där hållplatsen förses med hög plattform för att passa låggolvsfordon är åtgärder för personer med funktionsnedsättningar styrande, se bl a avsnitt 3K Lutningar och höjdskillnader. Den standard som tillämpas i Göteborg bygger på enhetlighet och igenkänning för kollektivtrafikresenärer. Materialval och utrustning ska så långt det är möjligt utföras i enlighet med standardritningarna. Eventuella avsteg och anpassning till platsspecifika förutsättningar ska godkännas av tillgänglighetsansvarig, se kompetens ”Tillgänglighet” till höger på sidan.

Stadsmiljöförvaltningens strategi för att tillgänglighetsanpassa hållplatser och gångvägar redovisas i stadsmiljöförvaltningens tillgänglighetsprogram, Trafik för alla som finns till höger på sidan.

Vid genomförande av projekt som berör hållplatsupprustning är det väsentligt att avgränsningen sätts så att hållplatslägena i båda riktningarna åtgärdas. Detta gäller till exempel när hållplatslägen flyttas för att möjliggöra breddning av cykelbana. Där tveksamheter råder kontaktas stadsmiljöförvaltningens projektledare omgående för att driva finansieringsfrågor internt på stadsmiljöförvaltningen.

Vid utformning och möblering av en hållplatsyta bör tydliga ledstråk och ytor fria från hinder skapas. Den höga plattformskanten möjliggör entré för rullstolar och rollatorer på buss och spårvagn. Ledstråk till bussens/spårvagnens främre dörr markeras enligt standardritningarna. Observera att det finns ett kompletteringsbehov av kontrastplatta innanför den höga kantstenen på hållplatser som utfördes före år 2000.

Trafiksäkerhet

En relativt stor andel olyckor med fotgängare inblandade sker just vid hållplatser. Det är därför viktigt att skapa så säkra passager som möjligt samt att få ner hastigheten på fordonen, se vidare avsnitt 3E Hastighetsdämpande åtgärder.

För att minska risken för konflikter mellan fotgängare och cyklister separeras hållplatsytan tydligt mot cykelbanan med räcke. Det är också viktigt att hållplatsytan är dimensionerad med tillräckligt utrymme för väntande resenärer så att de inte riskerar att ta cykelbanan och/eller gångbanan i anspråk. Väderskydd kan utformas med genomsiktliga konstruktioner för att inte skymma sikten. Se vidare avsnitt 3CG2 Separering, avskiljning gång – cykel.

Belysning

Läs mer om belysning vid hållplats under rubriken 3GA Belysning.

Cykelparkering

För dimensionering av antal cykelparkeringar vid hållplats se dokumentet ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad”.

Dokument
Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.