Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Dimensionerande typfordon

I samband med nyplanering och ombyggnad behöver utrymmesbehoven vad gäller dimensionerande fordon för gatan/området inkl. korsningar, kurvor mm undersökas och beaktas. Utrymmesstudier med körspår ska göras och beaktas i samband med utformningen.

Tabell ”Utrymmesdimensionering körbana” ger vägledning om vilka typfordon som är dimensionerande för körbanor och i korsningar på olika typer av gator och i olika situationer.

Generellt är typfordon Lbn (normallastbil/normalbuss) utrymmesdimensionerande och normal standard på de flesta gator i staden vid nyplanering och ombyggnader. Mer utrymme än vad som krävs för Lbn kan behövas bl a

  • i vissa kollektivtrafikstråk/i anslutning till kollektivtrafikanläggningar, där dimensionering för Bb (boggiebuss) kan vara aktuellt. Se även 3CE Spårbana och busskörfält.
  • på industrigator och likande, där typfordon Lps (Lastbil med påhängsvagn/släpvagn) ofta är dimensionerande.

I vissa fall behöver avsteg nedåt från utrymme för Lbn göras p g a platsbrist, då är Los (oljebil/sopbil) dimensionerande. Avsteg nedåt görs enbart i undantagsfall och då i trånga, befintliga miljöer med främst bostäder och verksamheter utan skrymmande transportbehov.

För dimensionering av vändplats se 3DD Vändplats.

Observera:

  • Fordonssvep över ytor där gående/cyklister regelmässigt befinner sig (refuger mm) får som regel inte förekomma.
  • Eventuella avsteg görs enbart i samråd med stadsmiljöförvaltningens utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

Begreppsförklaringar

Gatuelement

 

Referenshastighet, VR

Referenshastighet VR är ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en gata eller korsning ska utformas ur hastighets- och säkerhetssynpunkt. Referenshastighet används bl a för att bestämma minimilängd för olika typer av sikt, t.ex. stoppsikt och siktområde i korsningar etc. Referenshastighet har också stor betydelse för utrymmesdimensionering och sektion, vid val av separering/avskiljning mm. Vald referenshastighet bör normalt överensstämma med planerad hastighetsgräns för personbilar för den aktuella gatan eller korsningen. Se mer i 2CD Hastighet

Dokument (1 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.