Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Dimensionerande typfordon

I samband med nyplanering och ombyggnad behöver utrymmesbehoven vad gäller dimensionerande fordon för gatan/området inkl. korsningar, kurvor mm undersökas och beaktas. Utrymmesstudier med körspår ska göras och beaktas i samband med utformningen.

Tabell ”Utrymmesdimensionering körbana” ger vägledning om vilka typfordon som är dimensionerande för körbanor och i korsningar på olika typer av gator och i olika situationer.

Generellt är typfordon Lbn (normallastbil/normalbuss) utrymmesdimensionerande och normal standard på de flesta gator i staden vid nyplanering och ombyggnader. Mer utrymme än vad som krävs för Lbn kan behövas bl a

 • i vissa kollektivtrafikstråk/i anslutning till kollektivtrafikanläggningar, där dimensionering för Bb (boggiebuss) kan vara aktuellt. Se även 3CE Spårbana och busskörfält.
 • på industrigator och likande, där typfordon Lps (Lastbil med påhängsvagn/släpvagn) ofta är dimensionerande.

I vissa fall behöver avsteg nedåt från utrymme för Lbn göras p g a platsbrist, då är Los (oljebil/sopbil) dimensionerande. Avsteg nedåt görs enbart i undantagsfall och då i trånga, befintliga miljöer med främst bostäder och verksamheter utan skrymmande transportbehov.

För dimensionering av vändplats se 3DD Vändplats.

Observera:

 • Fordonssvep över ytor där gående/cyklister regelmässigt befinner sig (refuger mm) får som regel inte förekomma.
 • Avstämning ska göras med ansvarig handläggare på trafikkontoret i första hand.
 • Eventuella avsteg görs enbart i samråd med trafikkontorets utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan

Begreppsförklaringar

Gatuelement

Gatuklassning kopplat till tabell ”Utrymmesdimensionering körbana” samt figuren nedan:

Huvudgata

 • Trafikledled/genomfartsgata – regionala start/målpunkter
 • Genomfartsgata – viktig förbindelse mellan områden
 • Uppsamlingsgata – trafik i området och till närliggande områden

Lokalgata

 • Uppsamlingsgata – för lokal trafik i området
 • Bostadsgata – villaområde och område med flerbostadshus
 • Lågfartsområde – blandtrafikgata som kan utformas på lite olika sätt.

Referenshastighet, VR

Referenshastighet VR är ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en gata eller korsning ska utformas ur hastighets- och säkerhetssynpunkt. Referenshastighet används bl a för att bestämma minimilängd för olika typer av sikt, t.ex. stoppsikt och siktområde i korsningar etc. Referenshastighet har också stor betydelse för utrymmesdimensionering och sektion, vid val av separering/avskiljning mm. Vald referenshastighet bör normalt överensstämma med planerad hastighetsgräns för personbilar för den aktuella gatan eller korsningen. Se mer i 2CD Hastighet

Dokument
Kontakter