Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vid utrymmesplanering och utformning av körbanor

  • ska utgångspunkt tas från anvisningarna i detta avsnitt och avsnitt 3C Sektion, utrymme samt i tillämpliga delar från VGU
  • ska utredning göras och hänsyn tas till omgivningarnas och den specifika platsens/gatans förutsättningar och behov samt gatunätets funktioner. Analys av hela gaturummet utifrån livsrumsmodellen (se avsnitt 2AN Livsrumsmodellen, ”Handbok för strategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle”, VGU) kan behöva göras.
  • ska framtida trafikflöden beaktas
  • ska lösningar avpassas till avsedd trafikering och dimensionerande fordon
  • ska man utgå från referenshastigheterna (VR) 30, 40 och 60 km/h i första hand
  • ska utrymme säkerställas för att stora fordon för renhållning, distribution, drift och underhåll ska kunna komma fram på gator och vända vid återvändsgator

Vid eventuella motstående anspråk/intressekonflikter ska särskild sammanvägning och bedömning göras. Kontakta i första hand stadsmiljöförvaltningens utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

Övrigt

  • Generellt gäller att bland annat räddningsfordon, renhållningsfordon och vanlig distributionslastbil ska kunna nå gräns till kvartersmarksområde.
    Enskilda fastigheter, byggnader och entréer inom kvartersmarksområde nås i första hand via fastighetsmark/kvartersmark. Gäller särskilt vid nyplanering och större ombyggnader. Se vidare avsnitt om dimensionerande fordon. Se även 3CD2 Dimensionerande fordon, begrepp
Dokument (1 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.