Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Vid utrymmesplanering och utformning av körbanor

  • ska utgångspunkt tas från anvisningarna i detta avsnitt och avsnitt 3C Sektion, utrymme samt i tillämpliga delar från VGU
  • ska utredning göras och hänsyn tas till omgivningarnas och den specifika platsens/gatans förutsättningar och behov samt gatunätets funktioner. Analys av hela gaturummet utifrån livsrumsmodellen (se avsnitt 2AN Livsrumsmodellen, TRAST, VGU) kan behöva göras.
  • ska framtida trafikflöden beaktas
  • ska lösningar avpassas till avsedd trafikering och dimensionerande fordon
  • ska man utgå från referenshastigheterna (VR) 30, 40 och 60 km/h i första hand
  • ska utrymme säkerställas för att stora fordon för renhållning, distribution, drift och underhåll ska kunna komma fram på gator och vända vid återvändsgator

Vid eventuella motstående anspråk/intressekonflikter ska särskild sammanvägning och bedömning göras. Kontakta i första hand trafikkontorets utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

Övrigt

  • Generellt gäller att bland annat räddningsfordon, renhållningsfordon och vanlig distributionslastbil ska kunna nå gräns till kvartersmarksområde.
    Enskilda fastigheter, byggnader och entréer inom kvartersmarksområde nås i första hand via fastighetsmark/kvartersmark. Gäller särskilt vid nyplanering och större ombyggnader. Se vidare avsnitt om dimensionerande fordon. Se även 3CD2 Dimensionerande fordon, begrepp
Dokument
Kontakter