Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Magnus Vennersten

Vid planering och utformning av cykelbanor

 • ska utredning göras och hänsyn tas till omgivningarnas och den specifika platsens/gatans förutsättningar och behov samt gatunätets funktioner
 • ska god trafiksäkerhet för både cyklister och övriga oskyddade trafikanter runt om eftersträvas
 • ska goda siktförhållanden eftersträvas
 • ska hög och jämn standard eftersträvas
 • ska sidbyten eller avbrott längs sträcka undvikas
 • ska god framkomlighet och trygghet för cyklister eftersträvas
 • ska nya länkar kopplas ihop med övrigt cykelbanenät och gator där cykling är tillåten
 • ska pendlingscykelnätet prioriteras och högre standard eftersträvas jämfört med det övergripande cykelnätet
 • ska tillräckliga magasin finnas för väntande cyklister vid trafiksignal
 • ska någon form av avskiljning mellan gångbanor och cykelbanor eftersträvas för övergripande cykelnät och pendelcykelnät
 • ska mjuk linjeföring tillämpas där så är möjligt och lämpligt med hänsyn till trafiksäkerhet, sammanhang och situation
 • ska cykling till stora/viktiga målpunkter möjliggöras
 • ska cykelbanor ska ha god belysning för att kunna användas året om av så många som möjligt
 • bör cykelbanor ha minst lika hög standard som parallella bilgator vad gäller lutningar med mera för att undvika att cyklister använder körbanorna istället för cykelbanorna

Vid eventuella motstående anspråk/intressekonflikter ska särskild sammanvägning och bedömning göras. Kontakta i första hand trafikkontorets utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

Övrigt

 • Ytskikt mm på cykelbanor, överfarter – se 3LA2 Ytskikt i banor mm
 • Kantstöd vid cykelbanor – se 3LB Kantstöd
 • I första hand används symboler i istället för vägmärken för att märka ut gång- och cykelbanor – se vidare 3OA Vägmärken och 3OE Vägmarkering
 • Användning av mittlinje respektive cykelsymboler – se vidare 3OE Vägmarkering samt 3CG2 Separering, avskiljning gång – cykel
 • Vägvisning för cykel – se 3OC2 Vägvisningsplan för cyklister, 3OC2.1 Vägvisning för cykel och 3OB Skyltsättning
 • Moped klass 2 ska enligt lagstiftning köra på cykelbana om sådan finns och får även köra på cykelfält och busskörfält om det ligger till höger i färdriktningen. Moped klass 1 får varken köra på cykelbana eller cykelfält. Eftersom mopeder på gång- och cykelbanor i vissa fall kan skapa otrygghet /problem, kan det ibland vara lämpligt att reglera bort moped klass 2 från cykelbana. För det krävs lokal trafikföreskrift samt utmärkning med vägmärke ”Påbjuden gång- och cykelbana” och tilläggsskylt med text ”Ej moped”. En förutsättning för sådan reglering är att det ska finnas annan trafiksäker väg att ta för mopedister.
Dokument
Tabeller
Kontakter