Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Magnus Vennersten

Vid planering och utformning av cykelbanor

 • ska utredning göras och hänsyn tas till omgivningarnas och den specifika platsens/gatans förutsättningar och behov samt gatunätets funktioner
 • ska god trafiksäkerhet för både cyklister och övriga oskyddade trafikanter runt om eftersträvas
 • ska goda siktförhållanden eftersträvas
 • ska hög och jämn standard eftersträvas
 • ska sidbyten eller avbrott längs sträcka undvikas
 • ska god framkomlighet och trygghet för cyklister eftersträvas
 • ska nya länkar kopplas ihop med övrigt cykelbanenät och gator där cykling är tillåten
 • ska pendlingscykelnätet prioriteras och högre standard eftersträvas jämfört med det övergripande cykelnätet
 • ska tillräckliga magasin finnas för väntande cyklister vid trafiksignal
 • ska någon form av avskiljning mellan gångbanor och cykelbanor eftersträvas för övergripande cykelnät och pendelcykelnät
 • ska mjuk linjeföring tillämpas där så är möjligt och lämpligt med hänsyn till trafiksäkerhet, sammanhang och situation
 • ska cykling till stora/viktiga målpunkter möjliggöras
 • ska cykelbanor ska ha god belysning för att kunna användas året om av så många som möjligt
 • bör cykelbanor ha minst lika hög standard som parallella bilgator vad gäller lutningar med mera för att undvika att cyklister använder körbanorna istället för cykelbanorna

Vid eventuella motstående anspråk/intressekonflikter ska särskild sammanvägning och bedömning göras. Kontakta i första hand stadsmiljöförvaltningens utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

Övrigt

 • Ytskikt mm på cykelbanor, överfarter – se 3LA2 Ytskikt i banor mm
 • Kantstöd vid cykelbanor – se 3LB Kantstöd
 • I första hand används symboler i istället för vägmärken för att märka ut gång- och cykelbanor – se vidare 3OA Vägmärken och 3OE Vägmarkering
 • Användning av mittlinje respektive cykelsymboler – se vidare 3OE Vägmarkering samt 3CG2 Separering, avskiljning gång – cykel
 • Vägvisning för cykel – se 3OC2 Vägvisningsplan för cyklister, 3OC2.1 Vägvisning för cykel och 3OB Skyltsättning
 • Moped klass 2 ska enligt lagstiftning köra på cykelbana om sådan finns och får även köra på cykelfält och busskörfält om det ligger till höger i färdriktningen. Moped klass 1 får varken köra på cykelbana eller cykelfält. Eftersom mopeder på gång- och cykelbanor i vissa fall kan skapa otrygghet /problem, kan det ibland vara lämpligt att reglera bort moped klass 2 från cykelbana. För det krävs lokal trafikföreskrift samt utmärkning med vägmärke ”Påbjuden gång- och cykelbana” och tilläggsskylt med text ”Ej moped”. En förutsättning för sådan reglering är att det ska finnas annan trafiksäker väg att ta för mopedister.
Dokument
Tabeller
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.