Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Göteborgs Stad

På öppna ytor är det ofta svårt att orientera sig. Speciellt svårt kan det vara för personer med nedsatt syn eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Personer med nedsatt syn inhämtar information om gatumiljön genom att se tydliga kontraster mellan olika material, uppfatta olika ljud eller känna olika ytstruktur och föremål med den vita käppen. Det är då särskilt viktigt att t.ex. torgytor utformas med bra kontraster, god belysning samt en tydlig möblering som kan ge ledning. Det är också viktigt att skapa en tydlighet i materialvalen, inte för många material och mönster utan eftersträva en igenkänningsfaktor.

Rätt utformade ledstråk uppfyller två syften: ledning och orientering. De definieras som säkra gångytor, utan konflikt med annan trafik, vilka är lätta att uppmärksamma och följa. Utmed ledstråket måste alla faror märkas ut.

Detaljutformningen ska vara enkel, logisk och konsekvent uppbyggd men utgör samtidigt en möjlighet att disponera, avgränsa och möblera gaturummet. För bästa verkan anpassas uppbyggnaden av ledstråk till förhållanden på plats.

Naturliga ledstråk kan utgöras av fasader, kantstenar, utrustning, murar mm som är integrerade i gestaltningen. Där det inte är möjligt att utforma miljön så att det finns tydliga ledstråk att följa, kompletteras det med anlagda ledstråk. Läs vidare under 3LC Ledstråk .

Att anpassa gatumiljön till människor med funktionsnedsättningar ställer höga krav på planering liksom markanvändning och detaljutformning. För den tidiga planeringen hänvisas till dokumentet Tillgänglighetsanalys, se vidare under 2AI1 Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer .

Förslag till lösningar ska i god tid överlämnas till tillgänglighetsansvarig för granskning, se kompetens ”Tillgänglighet”.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.