Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Göteborgs Stad

Bredd gångbana (gåendes transportyta)

En gångbanas bredd beror främst på:

 • gångtrafikflödets förväntade storlek
 • gångbanans funktion och var i staden man befinner sig
 • vanligaste typ av gångrörelser
 • hur stor andel korsande/minglande/sakta gående fotgängare det är på sträckan

Tänk på:

 • Vid hög andel korsande/minglande/sakta gående fotgängare behövs ofta större gångbanebredd än vid motsvarande gångflöde med låg andel sådana.

Utrymme vilplats/sittplats, vistelse

Vilplats/sittplats/soffa

 • Sittplats/vilplats/soffa för gående och rullstolsburen person ska finnas i anslutning till gångbana med regelbundenhet. Detta gäller särskilt i nyplanerings-/nybyggnadsfall
 • Riktmärke i nyplanerings-/nybyggnadsfall för sittplats/vilplats är ca var 50-100:e meter i folktäta områden och var 25:e meter längs brantare lutningar och stora höjdnivåskillnader.
 • Vid separerad gång- och cykelbana placeras sittplats/soffa på gångbanesidan.
 • Sittplats/vilplats/soffa placeras utanför gångbana, på hårdgjord yta där lutningen är högst 1:50 (2%). Ytan behöver minst rymma sittmöbelns bredd, hinderfritt mått till sittmöbeln från gångbana samt benutrymme. Bredvid soffan ska plats för rollator, barnvagn eller rullstol finnas (minst 1 m). Se exempel nedan.

Figur: Exempel på vilplats med standardsoffa längs med gångbana.

Vistelseyta/större möblering

Behov, lokalisering och typ av större möbleringsyta/vistelseyta samt dess utrymmesbehov utreds från fall till fall.

Bredd/storlek på yta samt innehåll beror bl a på:

 • omgivningens och den specifika platsens/gatans förutsättningar, var i staden man befinner sig
 • gatans funktioner – lokalt och i nätet
 • vistelseytans tänkta innehåll/funktion
 • förväntat antal användare

Tänk på:

 • Placera möbler mm en bit från synskadades/blindas ledstråk. Det ska gå att följa/”käppa” längs ledstråk utan hinder även när vistelseytor/soffor nyttjas.
 • Soffor/sittplatser behöver placeras på ett genomtänkt vis så att så att människor kan och vill nyttja dem, få bra utblick mm.
 • Ytorna ska kunna driftas och underhållas på ett rationellt sätt.

Dokument
Kontakter