Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Göteborgs Stad

Behov av/på gångbana

Grundprinciper

 • Gångbanor ska finnas längs båda sidor av en gata (I vissa befintliga, trånga miljöer kan dubbelsidig gångbana vara svårt att uppnå.)
 • Gångbanor ska vara sammanhängande, utan avbrott.
 • Det ska vara möjligt att gå till alla stora/viktiga målpunkter

Övriga principer

 • På gator med mycket små biltrafikflöden och mycket låga hastigheter (under 30 km/h) kan det i vissa fall vara aktuellt med blandtrafik.
  Blandtrafikgator ska som regel möbleras för att uppnå låga hastigheter samt säkerhet, trygghet, tillgänglighet och orienterbarhet för gående. Sådana gator ska planeras så att tillräckliga utrymmen för gående finns, särskilt anpassade gångstråk kan behövas. Läs mer i 3AC Lågfartsgata3AE Gångfartsområde, 3AG Torgyta.
  Principerna gäller särskilt i nybyggnads-/nyplaneringsfall, men även vid större ombyggnader.

Gångytor – gåendes totala utrymmesbehov

I samband med gångytor på allmän plats

 • ska utrymme för själva gångbanan (gåendes transportyta) finnas
 • ska utrymme för sittplats/vilplats finnas med regelbundenhet
 • ska utrymme för hinderfri bredd/fritt avstånd till utrustning och fasta hinder finnas. Se avsnitt 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana
 • behöver oftast utrymme för utrustning som vägmärken, belysningsstolpar, ev. träd, ev. elskåp etc finnas.  
 • behöver oftast utrymme för avskiljning/skiljeremsor till andra trafikslag finnas (vissa blandtrafikområden undantagna). Se avsnitt 3CG Separering, avskiljning, remsor med underliggande kapitel.
 • ska väntytor finnas i anslutning till korsningar och passager. Se 3IH Väntytor för gående och cyklister.
 • kan utrymme för vistelse, större möblering, gatuaktiviteter etc finnas där det är lämpligt

Detta gäller särskilt i nyplanerings-/nybyggnadsfall men även vid större ombyggnader.
I vissa befintliga trånga miljöer kan alla kriterier vara svåra att uppnå.

Nedan visas några principfigurer som exempel på olika gångytor med olika delutrymmen vid sidan av själva gångbanan.


Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.