Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Göteborgs Stad

Vid planering och utformning av gångbanor och utrymmen för gående

  • ska utredning göras och hänsyn tas till omgivningarnas och den specifika platsens/gatans förutsättningar och behov samt gatunätets funktioner
  • ska gångytor utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
  • ska gångbana (transportyta för gående) respektive övriga utrymmen/ytor för gående (vistelseytor, uteserveringar, utrustning, möbleringszoner, avskiljningsremsor mm) utrymmesdimensioneras var för sig. Tillsammans ger de det totala ytbehovet för gående: gångytor.
  • ska längslutning och tvärlutning inte överskrida normer och rekommendationer för att gångbanan ska kunna vara tillgänglig för alla, läs mer om gångbanor och lutningar under3KA Tvärfall med underliggande kapitel.
  • ska gångytor ha god belysning för att kunna användas året om av så många som möjligt under så stora delar av dygnet som möjligt
  • ska kanter undvikas/minimeras – se vidare kring ytskikt på gångbanor under 3LA2 Ytskikt i banor mm
  • ska någon form av avskiljning mellan gångbanor och cykelbanor eftersträvas för övergripande cykelnät och pendelcykelnät – se vidare 3CG2 Separering, avskiljning gång – cykel

Vid eventuella motstående anspråk/intressekonflikter ska särskild sammanvägning och bedömning göras. Kontakta i första hand trafikkontorets utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

Övrigt

Dokument
Kontakter