Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel behandlar olika utrymmesbehov i gaturummet.

Vid planering av utrymme för gatumark i detaljplaner och vid utformning av gator/gaturum behöver det totala utrymmesbehovet i gaturummet redas ut – gatans sektion. Det ska göras utifrån platsens och gatans funktioner, specifika förutsättningar, stadslivsbehov, verksamheters behov, önskad respektive skyltad hastighet etc.

Under utrymmesdimensionerings- och sektionsarbetet för gatan behöver analyser göras utifrån livsrumsmodellen (se 2AN Livsrumsmodellen, ”Handbok för strategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle” och VGU).

Innan sektionsarbete/utrymmesdimensionering påbörjas behöver man:

  • ha läst in sig på vad som gäller för alla trafikslag
  • tagit fram framtida trafikflöden för alla trafikslag
  • utgå från rätt referenshastighet (VR). I första hand från VR30, VR40 respektive VR60 km/h.

Under arbetet ska en behovsanpassad och noggrant framtagen dimensionerande trafiksituation (DTS) som rymmer hela gaturummets bredd tas fram. Sektionssnitt ska ritas upp (schematiskt). Detta är särskilt viktigt i mer komplexa situationer med många olika anspråk på/behov av utrymmen i gaturummet, t ex behov av vistelseytor, flera olika typer av körbanor, flera körfält i samma riktning, olika typer av skiljeremsor och hållplatser etc.

Sektionsbredd/totalt utrymmesbehov tas fram med vägledning av bl a anvisningarna i detta kapitel och i viss mån VGU.

Det totala utrymmesbehovet i bredd, sektionen, i ett gaturum beror bl a av:

  • bredd för körbanor, gångbanor, cykelbanor, kollektivtrafik m fl banor
  • bredd för avskiljning/remsor mellan olika typer av banor
  • bredd för möbler, träd, belysning, vägmärken, stolpar, elskåp och övrig utrustning
  • hinderfri bredd mellan banor och utrustning
  • bredd för ev. vistelseytor, uteserveringar etc
  • bredd för ev. kollektivtrafikhållplatser
  • bredd för ev. fickor/ytor för lastning/lossning, parkering, angöring

Detta gäller särskilt i nyplanerings-/nybyggnadsfall, men även vid större ombyggnader. I vissa miljöer, t ex i vissa former av blandtrafikgator kan vissa av ytorna kombineras, detta ska i så fall studeras särskilt. I befintliga trånga miljöer, kan fulla utrymmen vara svåra att uppnå och alla behov vara särskilt svåra att uppfylla i gaturummet.

Stöd vid utrymmesplanering för träd i tidiga skeden – se 3MA1 Träd placering – planteringsstöd, utrymme

Stöd vid utrymmesplanering för belysning i tidiga skeden – se 3GA5 Planeringsstöd

Framtagen sektion/utrymmesbehov stäms av i första hand med ansvarig handläggare på stadsmiljöförvaltningen.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.