Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel behandlar olika utrymmesbehov i gaturummet.

Vid planering av utrymme för gatumark i detaljplaner och vid utformning av gator/gaturum behöver det totala utrymmesbehovet i gaturummet redas ut – gatans sektion. Det ska göras utifrån platsens och gatans funktioner, specifika förutsättningar, stadslivsbehov, verksamheters behov, önskad respektive skyltad hastighet etc.

Under utrymmesdimensionerings- och sektionsarbetet för gatan behöver analyser göras utifrån livsrumsmodellen (se 2AN Livsrumsmodellen, TRAST och VGU).

Innan sektionsarbete/utrymmesdimensionering påbörjas behöver man:

  • ha läst in sig på vad som gäller för alla trafikslag
  • tagit fram framtida trafikflöden för alla trafikslag
  • utgå från rätt referenshastighet (VR). I första hand från VR30, VR40 respektive VR60 km/h.

Under arbetet ska en behovsanpassad och noggrant framtagen dimensionerande trafiksituation (DTS) som rymmer hela gaturummets bredd tas fram. Sektionssnitt ska ritas upp (schematiskt). Detta är särskilt viktigt i mer komplexa situationer med många olika anspråk på/behov av utrymmen i gaturummet, t ex behov av vistelseytor, flera olika typer av körbanor, flera körfält i samma riktning, olika typer av skiljeremsor och hållplatser etc.

Sektionsbredd/totalt utrymmesbehov tas fram med vägledning av bl a anvisningarna i detta kapitel och i viss mån VGU.

Det totala utrymmesbehovet i bredd, sektionen, i ett gaturum beror bl a av:

  • bredd för körbanor, gångbanor, cykelbanor, kollektivtrafik m fl banor
  • bredd för avskiljning/remsor mellan olika typer av banor
  • bredd för möbler, träd, belysning, vägmärken, stolpar, elskåp och övrig utrustning
  • hinderfri bredd mellan banor och utrustning
  • bredd för ev. vistelseytor, uteserveringar etc
  • bredd för ev. kollektivtrafikhållplatser
  • bredd för ev. fickor/ytor för lastning/lossning, parkering, angöring

Detta gäller särskilt i nyplanerings-/nybyggnadsfall, men även vid större ombyggnader. I vissa miljöer, t ex i vissa former av blandtrafikgator kan vissa av ytorna kombineras, detta ska i så fall studeras särskilt. I befintliga trånga miljöer, kan fulla utrymmen vara svåra att uppnå och alla behov vara särskilt svåra att uppfylla i gaturummet.

Stöd vid utrymmesplanering för träd i tidiga skeden – se 3MA1.1 Träd placering – planteringsstöd, utrymme

Stöd vid utrymmesplanering för belysning i tidiga skeden – se 3GA5 Planeringsstöd

Framtagen sektion/utrymmesbehov stäms av i första hand med ansvarig handläggare på trafikkontoret.