Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

En cykelfartsgata i Göteborg är en typ av utformning på blandtrafikgata där cykling sker mitt i körfältet med ledning av markbeläggningens utformning. Syftet med utformningen är att tydligt vägleda cyklister och bilister hur de ska agera på gatan genom val av beläggning, bredder mm.

Cykelfartsgata är enbart aktuellt att välja som lösning i befintliga täta stadsmiljöer – då endast i undantagsfall och under vissa förutsättningar. Se mer om stöd vid val av olika cykellösningar i kap 3CB1 Behov, utrymme, bantyp.

Cykelfartsgator kan passa i befintliga stadsmiljöer där det inte är möjligt att ha separat cykelbana på grund av till exempel platsbrist, där trafikflödena är måttliga/begränsade och där hastigheterna naturligt kan hållas relativt låga. Följande kriterier behöver då vara uppfyllda:

 • Cykeltrafiken behöver generellt vara relativt hög jämfört med biltrafiken.
 • Cykelflödena bör vara ganska höga eller har tydlig potential att bli höga – minst 1500 eller högre beroende på flödet av bilar.
 • På en cykelfartsgata bör biltrafikflödet vara lågt, maximalt ca 4000 motorfordon per dygn (ÅMVD)
 • Bilhastigheterna ska kunna hållas låga/cykelvänliga (särskild hastighetssäkring kan behövas)
 • Mängden tung trafik på en cykelfartsgata ska vara liten eller måttlig
 • Cykelfartsgata ska undvikas där kollektivtrafik går i samma körbana
 • Cykelfartsgata ska utformas med mittremsa, kollektivtrafikkörfält i mitten elller liknande så att bilister hindras från att köra om cyklister
 • Cykelfartsgata ska undvikas på sträckor med uppförsbacke
 • Cykelfartsgator är endast lämpligt på kortare sträckor, bl a för att utformningen inte tillåter omkörningar
 • Cykelfartsgata ska undvikas på pendlingscykelnätet
 • Cykelfartsgata ska undvikas på skolvägar eller där många barn förväntas använda sträckan

Uppfyller gatan inte de flesta av ovanstående faktorer är cykelfartsgata inte en lämplig utformning. Om inte separat cykelbana kan ordnas bör då istället lågfartsgata eller enklare blandtrafikgata med hastighetsdämpning ner till 30 km/h väljas.

Det finns för närvarande ingen möjlighet att formellt reglera en gata som cykelfartsgata, då det inte finns någon särskild del i trafiklagstiftningen eller vägmärken som är direkt kopplade till just detta begrepp.

 

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.