Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Asbjörn Hanssen

En gågata är en centralt belägen gata, torg eller område med tidvis mycket stora flöden av gångtrafik. Generellt är endast ett fåtal gator lämpade för denna typ av reglering.

För att det ska vara lämpligt att reglera ett område/en gata som gågata krävs att:

 • gåendes behov av att vistas och röra sig på hela ytan är mycket stora och överskuggar andra transportbehov
 • gångflödena är mycket stora
 • gatan inte är del i pendlingscykelnätet eller huvudcykelnätet
 • behovet av biltrafiktransporter är liten eller obefintlig alternativt är möjlig att styra till vissa tider
 • gatan inte trafikeras av kollektivtrafik
 • eventuella in- och utfarter från fastigheter undviks, anslutande/korsande gator (som inte är gågator) minimeras.

Utformning

Utformningen av en gågata behöver vara omsorgsfullt gjord och leda till att gaturummet upplevs attraktivt och inbjudande att vistas i.

Några saker att tänka på:

 • Gaturummet utformas på ett sådant sätt att gatan tydligt uppfattas som en plats för gående. Någon indelning i köryta respektive gångyta ska inte göras.
 • Kantsten (trottoarkant) ska inte finnas. Hela gatan kan ska vara utformad med ett gemensamt ytskikt/”golv”.
 • Det ska finnas genomtänkta stråk med god framkomlighet, tillgänglighet och trygghet för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Sådana stråk ska fungera även på de platser/gator där uteserveringar finns.
 • Gatan kan vara möblerad. Exempel på möblering kan vara sittplatser, grönska och annan gatuutrustning. Tillräckligt stor omöblerad yta ska finnas så att räddningstjänst, renhållnings-/snöröjningsfordon och leveranser kan ta sig fram. Särskilda trygghetsskapande åtgärder för hindrande/försvårande av biltrafik i hög hastighet ska övervägas.
 • Där korsande gator finns, behöver utformningen göras med särskild omsorg.

 

Särskilda regler enligt Trafikförordningen

På en gågata

 • är motorfordonstrafik förbjuden (förutom för att korsa gatan)
 • är leveranser och transporter till/från fastigheter för butiker, boende, hotell samt sjuktransporter och transport av rörelsehindrade tillåtna
 • får fordon (cyklar, bilar, m.fl.) köra i högst gångfart (ca 5-7 km/h)
 • har fordonsförare väjningsplikt mot gående
 • är parkering inte tillåten (PRH-tillståndshavare får dock stå i 3 timmar)
 • krävs lokal trafikföreskrift samt utmärkning med vägmärken

(TrF 8 kap. 1§, TrF 13 kap. 8§)

Vägmärke E7, gågata
Vägmärke E8, gågata upphör

 

 

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.