Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Gångfartsområde används i det lite mindre, lokala nätet i centrala lägen och på platsbildningar/torg, där behoven för de gående är stora/övervägande.

För att det ska vara lämpligt att reglera ett område/en gata som gångfartsområde krävs att:

 • andelen gående är eller förväntas bli stor i förhållande till andelen fordon under stora delar av dygnet
 • behovet av genomfart för biltrafik är liten eller obefintlig
 • gatan inte trafikeras av kollektivtrafik eller genomgående tung trafik
 • gatan inte är en del i pendlingscykelnätet eller huvudcykelnätet, men den kan vara en del av det lokala cykelnätet
 • eventuella in- och utfarter från fastigheter undviks, anslutande/korsande gator (som inte är gångfartsgator) minimeras
 • utformningen är tydligt anpassad för gående

Utformning

För att uppnå ett välfungerande gångfartsområde är utformningen väsentlig. Gatan behöver utformas inbjudande för gående och för cyklister med målpunkter i området att använda, men inte direkt vara lockande för bilister att köra in på, även om möjlighet ska finnas. Området ska signalera att fordonstrafikanter befinner sig på en yta för gående och att det inte är lämpligt med högre hastighet än gångfart.

Några saker att tänka på:

 • Gaturummet ska inte delas in i köryta respektive gångyta, utan utformas med möbler/utrustning och ytskikt på ett sådant sätt att gatan tydligt uppfattas som en gemensam plats
 • Gatan ska vara möblerad. Exempel på möblering kan vara sittplatser, grönska och annan gatuutrustning. Möbleringen ska hjälpa till att bryta raka körlinjer och att sänka biltrafikens hastighet. Tillräckligt stor omöblerad yta ska finnas så att räddningstjänst, renhållnings-/snöröjningsfordon och leveranser kan ta sig fram. Särskilda trygghetsskapande åtgärder för hindrande/försvårande av biltrafik i hög hastighet kan behövas.
 • Kantsten (trottoarkant) ska inte finnas. Hela gatan kan där så är lämpligt vara utformad med ett gemensamt ytskikt/”golv”.
 • Det ska finnas genomtänkta stråk med god framkomlighet, tillgänglighet och trygghet för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Sådana stråk ska fungera även på de platser/gator där uteserveringar finns.
 • Där korsande gator finns, behöver utformningen göras med särskild omsorg

Särskilda regler enligt Trafikförordningen

På en gata/torg/plats som är reglerad som gångfartsområde

 • får fordon (cyklar, bilar, m.fl.) köra i högst gångfart (ca 5-7 km/h)
 • har fordonsförare väjningsplikt mot gående
 • är parkering är inte tillåten
 • ska utformningen vara sådan att det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart
 • krävs lokal trafikföreskrift samt utmärkning med vägmärken
  Trafikförordningen (TrF) 8 kap. 1§, 10 kap. 8§, 13 kap. 8§
Vägmärke E9, gångfartsområde
Vägmärke E10, gångfartsområde upphör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.