Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

En cykelfartsgata i Göteborg är en typ av utformning på blandtrafikgata där cykling sker mitt i körfältet med ledning av markbeläggningens utformning. Syftet med utformningen är att tydligt vägleda cyklister och bilister hur de ska agera på gatan genom val av beläggning, bredder mm.

Separat cykelbana ska alltid väljas i första hand. Vid nyexploatering och exploatering ska tillräckligt utrymme för cyklister tillgodoses på annat sätt än genom cykelfartsgata. Cykelfartsgata väljs bara i undantagsfall och är endast aktuellt i befintliga täta stadsmiljöer och då under vissa förutsättningar.

Cykelfartsgator kan passa i befintliga stadsmiljöer där det inte är möjligt att ha separat cykelbana på grund av till exempel platsbrist, där trafikflödena är måttliga/begränsade och där hastigheterna naturligt kan hållas relativt låga. Följande kriterier behöver då vara uppfyllda:

  • Förhållandet av cykeltrafik jämfört med biltrafik bör vara relativt högt. Cykelflödena bör vara ganska höga eller har tydlig potential att bli höga – minst 1500 eller högre beroende på flödet av bilar.
  • På en cykelfartsgata bör biltrafikflödet vara lågt, maximalt ca 4000 motorfordon per dygn (ÅMVD)
  • Bilhastigheterna ska kunna hållas låga/cykelvänliga (särskild hastighetssäkring kan behövas)
  • Mängden tung trafik på en cykelfartsgata ska vara små eller måttliga
  • Cykelfartsgata ska undvikas där kollektivtrafik går i samma körbana
  • Cykelfartsgata ska utformas så att bilfordon förhindras att köra om cyklister, tex via mittremsa, kollektivtrafikkörfält i mitten etc.
  • Cykelfartsgata ska undvikas på sträckor med uppförsbacke
  • Cykelfartsgator är endast lämpligt på kortare sträckor, bl a för att utformningen inte tillåter omkörningar
  • Cykelfartsgata ska undvikas på pendlingscykelnätet
  • Cykelfartsgata ska undvikas på skolvägar eller där många barn förväntas använda sträcka

Uppfyller gatan inte de flesta av ovanstående faktorer är cykelfartsgata inte en lämplig utformning. Om inte separat cykelbana är möjlig bör då istället lågfartsgata eller enklare blandtrafikgata (30 km/h) med hastighetsdämpning väljas.

Det finns för närvarande ingen möjlighet att formellt reglera en gata som cykelfartsgata, då det inte finns någon särskild del i trafiklagstiftningen eller vägmärken som är direkt kopplade till just detta begrepp.

 

Ritningar