Arkivversion 2020:1
Foto: Asbjörn Hanssen

En gågata är en centralt belägen gata, torg eller område med tidvis mycket stora flöden av gångtrafik. Gågata regleras via lokal trafikföreskrift och ska märkas ut, särskilda trafikregler gäller.

För att det ska vara motiverat att reglera ett område/en gata som gågata krävs att:

 • gåendes behov av att vistas och röra sig på hela ytan är mycket stora och överskuggar andra transportbehov
 • gåendeflöden är mycket stora
 • gatan inte är del i pendlingscykelnätet
 • behovet av biltrafiktransporter är liten eller obefintlig alternativt är möjlig att styra till vissa tider.
 • gatan inte trafikeras av kollektivtrafik
 • eventuella fastighetsin-/utfarter undviks, anslutande/korsande gator (som inte är gågator) minimeras.

Utformning

Utformningen av en gågata behöver vara omsorgsfullt gjord och leda till att gaturummet upplevs attraktivt och inbjudande att vistas i. Några saker att tänka på:

 • hela gatan ska utformas med ett gemensamt golv
 • kantsten (trottoarkant) ska inte finnas
 • området ska utformas med genomtänkta stråk med god framkomlighet, tillgänglighet och trygghet för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Stråken ska fungera även på de platser/gator där uteserveringar finns.
 • gatan kan möbleras med t. ex. sittplatser, grönska och annan gatuutrustning
 • tillräckligt stor omöblerad yta måste finnas så att räddningstjänsten, renhållnings-/snöröjningsfordon och leveranser kan ta sig fram
 • i de fall korsande gator finns, behöver utformningen göras med särskild omsorg

Särskilda regler

På en gågata

 • är motorfordonstrafik förbjuden, vissa leveranser och transporter till fastigheter för butiker, boende, hotell och sjuktransporter undantaget
 • får fordon (cyklar, bilar, m.fl.) köra i högst gångfart (ca 5-7 km/h), fordonsförare har väjningsplikt mot gående
 • är parkering är inte tillåten (särskilda regler gäller PRH-tillståndshavare)
 • krävs lokal trafikföreskrift samt utmärkning med vägmärken
  (TrF 8 kap. 1§, TrF 13 kap. 8§)
Vägmärke E7, gågata
Vägmärke E7, gågata upphör