Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Gångfartsområde används i det lite mindre, lokala nätet i centrala lägen och på platsbildningar/torg, där behoven för de gående är stora/övervägande. Gator med alltför små totala flöden av gående är generellt inte lämpliga att reglera som gångfartsområde. Gångfartsområde regleras via lokal trafikföreskrift och ska märkas ut, särskilda trafikregler gäller.

För att det ska vara lämpligt att reglera ett område/en gata som gångfartsområde krävs att:

 • andelen gående är eller förväntas bli stor i förhållande till andelen fordon under stora delar av dygnet
 • behovet av genomfart för biltrafik är liten eller obefintlig
 • gatan inte trafikeras av kollektivtrafik eller genomgående tung trafik
 • gatan inte är del i pendlingscykelnätet
 • eventuella fastighetsin-/utfarter undviks, anslutande/korsande gator (som inte är gågator) minimeras
 • det av utformningen framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon i högre hastighet än gångfart

Utformning

För att uppnå ett välfungerande gångfartsområde är utformningen väsentlig. Gatan behöver utformas inbjudande för gående och (i viss mån) cyklister att använda, men inte direkt vara lockande för bilister att köra in på, även om möjlighet ska finnas. Området ska signalera att fordonstrafikanter befinner sig på en yta för gående och att det inte är lämpligt med högre hastighet än gångfart. Några saker att tänka på:

 • utformningen ska avvika från utformningen av traditionella gator
 • gaturummet ska som regel inte delas in i köryta respektive gångyta, utan utformas med möbler/utrustning och ytskikt på ett sådant sätt att gatan tydligt uppfattas som en gemensam plats
 • möbleringen ska hjälpa till att bryta av raka körlinjer och därmed sänka biltrafikens hastighet
 • kantsten (trottoarkant) ska som regel inte finnas
 • gatan ska utformas med genomtänkta stråk med god framkomlighet, tillgänglighet och trygghet för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Stråken ska fungera även på de platser/gator där uteserveringar finns
 • tillräckligt stor omöblerad yta måste finnas så att räddningstjänsten, renhållnings-/snöröjningsfordon och leveranser kan ta sig fram
 • i de fall korsande gator finns, behöver utformningen göras med särskild omsorg

Särskilda regler

En gata/torg/plats som är reglerad som gångfartsområde

 • är motorfordonstrafik förbjuden, vissa leveranser och transporter till fastigheter för butiker, boende, hotell och sjuktransporter undantaget
 • får fordon (cyklar, bilar, m.fl.) köra i högst gångfart (ca 5-7 km/h), fordonsförare har väjningsplikt mot gående
 • är parkering är inte tillåten (särskilda regler gäller PRH-tillståndshavare)
 • ska vara utformad så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart
 • krävs lokal trafikföreskrift samt utmärkning med vägmärken
  (TrF 8 kap. 1§, TrF 10kap. §8, TrF 13 kap. 8§)
Vägmärke E9, gångfartsområde
Vägmärke E10, gångfartsområde upphör