Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Vid planläggning av nya bostäder är det nödvändigt att göra en bullerutredning. Bullerutredningen ska kopplas till stadens ”Vägledning för trafikbuller i planeringen” som antogs av trafiknämnden, byggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden i december 2015.

Bullerutredningar kan även behöva göras i planeringsskedet i andra typer av projekt som staden planerar eller bygger om.

Trafikmängderna ska utgå från framtida väg – och spårtrafik. Uppgifter om trafikmängder erhålls vid kontakt med kompetens ”Alstringstal”, se kontaktlista till höger.
För det kommunala väg- och spårnätet är det endast uppgifter lämnade av trafikkontoret som ska användas i bullerutredningen och ”Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete” ska användas vid bullerberäkningarna.

I projekt och plansammanhang är det viktigt att fundera på hur befintlig bebyggelse inom området eller i närområdet kan påverkas av exploatering av området. Exempelvis kan ny bebyggelse reflektera buller eller generera mer trafik förbi befintliga bostäder. Men det kan också vara så att tillkommande byggnader förbättrar situationen för de bostäder som redan finns. För att kunna fundera på befintlig bebyggelse behöver bullerutredning omfatta större område än till exempel planområdet.

Utredningen ska tydligt redovisa att stadens vägledning för trafikbuller i planeringen följts samt att förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande uppfylls SFS 2015:216. Förordning om riktvärden om trafikbuller vid bostadsbyggande samt SFS 2017:359 Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Viktigt att eventuella bullerskydd är genomförbara med hänsyn till exempelvis sikttrianglar, grundläggning mm.
I plansammanhang är så kallad ”tyst asfalt” inte en accepterad åtgärd.

Dokument
Kontakter