Arkivversion 2021:2
Foto: Stina Olsson

Skyfall ökar med klimatförändringarna vilket leder till mer översvämningar, sämre framkomlighet och ökad risk för människors hälsa och säkerhet. Göteborgs stad har därför tagit fram en dagvatten-och skyfallsstrategi – vilken beskrivs i TTÖP (Tematiskt tillägg till översiktsplanen, om översvämningsrisker) – samt strukturplaner som visar förväntade regnmängder och som beskrivs i ”Vatten i staden”.

Trafikkontoret har ansvar för att säkerställa trafikens framkomlighet – vilket för räddningsvägarna innebär ett vattendjup på max 0,2 m – samt att bevara och skapa anläggningar för skyfall. Anläggningarna ska även i övrigt ge minimal påverkan på trafikslagen.

 

Skyfallsanläggningar kräver stora utrymmen varför dessa diskussioner bör tas tidigt i planeringsprocessen. Yt-och volymanspråken innebär att multifunktionella lösningar är att rekommendera. Vid detaljplaner och andra byggprojekt ska val av lösningar normalt analyseras i en utredning, där berörda parter har tagit del. Den för avrinningsområdet bästa lösningen ska eftersträvas och därför måste lösningar även utanför projektområdet sökas. Kostnad/nytta-perspektivet gäller i vanlig ordning. Drift- och underhållsaspekten ska beaktas, liksom säkerheten för driftspersonal.

För att förenkla samverkan och intern kommunikation mellan förvaltningar – för att etablera skyfallsanläggningar i staden – har ett processförbättringsarbete utförts där följande checkpunkter identifierats:

  1. Kontrollera översvämningsrisk för skyfall
  2. Kontrollera ytanspråk för strukturplaner och hantera målkonflikter
  3. Alla avsteg från TTÖP ska beslutas och dokumenteras.

Detta utvecklas i PM:et Processförbättring Skyfall, se länken.

 

Ansvarsfördelningen beskrivs i dagvattenöverenskommelsen inkl. Bilaga 1, se länk till höger på sidan.
Se även 3H Dagvatten- och skyfallsanläggningar och 2GG Klimatanpassning.