Arkivversion 2021:2
Foto: Stina Olsson

Miljö- och klimatprogrammet ger riktningen för stadens arbete med att minska klimatpåverkan.

Men även om vi i Göteborg arbetar intensivt med att minska vår klimatpåverkan kommer vi att påverkas av det förändrade klimatet som redan börjat märkas. Därför arbetar Göteborgs Stad också med en plan för hur vår klimatanpassning ska gå till.

Sedan 2004 arbetar alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad under ledning av stadsbyggnadskontoret och i samverkan med Trafikverket för att ha en bra hantering av frågan. Göteborgs Stad har tagit fram en hydromodell och strukturplaner för skyfall som grund för kommande beslut om prioriteringar och skyddsinsatser. Ett tematiskt tillägg till vår översiktsplan har tagits fram och antogs 2019, tillägget omfattar underlag för mål och strategier, juridik kring översvämningsskydd i planeringen och tematiska kartor. I planeringen ska vi redan idag ta hänsyn till kommande stigande vattennivåer.

På Göteborgs Stads hemsida finns mer information gällande extremväder, se länk till höger på sidan.