Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Stadens ledningssystem för dagvatten är högt belastat. Sedan några år kompletteras därför ledningssystemet med anläggningar för fördröjning och rening, innan vattnet leds till ledningssystemet. Dessa anläggs dels på kvartersmark, dels på allmän platsmark.

I byggprojekt ska den för avrinningsområdet bästa lösningen eftersträvas och därför måste lösningar även utanför projektområdet sökas. Storskalighet gäller och alla former av gemensam rening och fördröjning prioriteras. Små dagvattenanläggningar och parallella dagvattenledningar/dagvattensystem ska undvikas.

Val av lösningar ska analyseras i en dagvattenutredning där berörda parter har tagit del och haft möjlighet att yttra sig för val av lösning. Många funktioner ska få plats i gaturummet och hur dessa förhåller sig till varandra behöver studeras från fall till fall.

Dagvattenanläggningar ska placeras så att drift- och underhållsarbeten får minimal påverkan av trafiken. Kostnad/nytta perspektivet gäller alltid.

Se även 3HA Dagvatten.

Dokument
  • ABVA 2017

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_57_ABVA-2017_2018-04.pdf

  • Jordartskarta i Göteborg

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_12_Jordartskarta-Goteborg_2018-04.pdf