Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

För att beräkna hur många resor som alstras från ett område används verktyget Resekalkyl. Resekalkyl beräknar antal resor per dygn och resorna är uppdelade på gång-, cykel-, kollektivtrafik- och bilresor. Alstringen utgörs dels av antal bostäder i området, dels av kvadratmeteryta verksamheter. Verksamheterna delas in i kategorierna skola, förskola, handel, kultur, kontor och omsorg. Alstringen ligger bl.a. till grund för dimensionering av vägar samt miljöanalyser.

Alstringen för respektive färdmedel visas för nuläget samt för stadens målbild –  Trafikstrategin 2035. Beroende på geografiskt läge (område) varierar färdmedelsfördelningen, detta beroende på bland annat stadsstruktur och resmönster. Då kategorierna är grovt uppdelade visas alstringen med osäkerheter. I ett område där det planeras både bostäder och verksamheter eller flera olika typer av verksamheter finns det även risk för att resorna dubbelräknas. Om det till exempel planeras både bostäder och en förskola i ett område så kommer resorna som bostäderna alstrar delvis innehålla resor till förskolan. Den slutliga beräkningen av resor bör därför kompletteras med ett resonemang av resultatet.

Det underlag som Resekalkyl baseras på är, förutom resvaneundersökningar, Nedbrytningen av Trafikstrategin vilken beskrivs under 2CF Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin .

I underlaget till Resekalkyl antas det att bostäder alstrar ungefär 2.6 resor per person och dag. För handel, kultur och kontor antas alstringen till cirka 2 resor per person och dag. Förskola antas alstra 6,4 resor per person och dag och en skola antas alstra cirka 3,2 resor per person och dag. I kategorin omsorg antas alstringen till 4,7 resor per person och dag.  

Dokument