Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Beräkningar av framtida trafikmängder/resalstring är en viktig del i planeringen av ny bebyggelse och infrastruktur. I nedanstående avsnitt ges beskrivning av hur beräkningarna skall göras beroende på syftet med utredningen.

Trafikmängder i planeringsarbetet

För såväl utformning som miljöanalyser i tidiga skeden behövs underlag i form av trafikmängder. Vilka trafikmängder som ska användas är olika beroende på ändamål. En utförligare beskrivning finns i ”Anvisning -Trafikmängder i planeringsarbete” till höger på sidan. Anvisningen består av två delar: Trafikmängder för dimensionering av utformning och Trafikmängder för miljöanalyser.

Trafikmängder för dimensionering av utformning

För att dimensionera den fysiska utformningen av en anläggning ska trafikmängden utgå från att effektmålen för trafikstrategin uppnås. För alstringsberäkning, se nedan.
Om anläggningen ligger i närheten av Trafikverkets vägar ska Trafikverkets uppmäta trafikflöden användas för Trafikverkets väg tillsammans med Trafikverkets aktuella uppräkningstal.

Trafikmängder för miljöanalyser

Som underlag till bullerberäkningar och miljökvalitetsnormen för luftföroreningar ska dagens trafikmängder användas, till dessa ska adderas alstring från aktuell exploatering samt andra kända exploateringar som kan påverka trafikflödet i det aktuella området. För alstringsberäkning, se nedan.

Resalstring

För att beräkna hur många resor som alstras från ett område kan verktyget resekalkyl användas som stöd. Resekalkyl beräknar antal resor per dygn och resorna är uppdelade på gång-, cykel-, kollektivtrafik- och bilresor. Alstringen beror dels av antal bostäder i området, dels av kvadratmeteryta verksamheter. Verksamheterna delas in i kategorierna skola, förskola, handel, kultur, kontor och omsorg. Alstringen ligger bl.a. till grund för dimensionering av vägar samt miljöanalyser.

Alstringen för respektive färdmedel visas för nuläget samt för stadens målbild –  Trafikstrategin 2035. Beroende på geografiskt läge (område) varierar färdmedelsfördelningen, detta beroende på bland annat stadsstruktur och resmönster. Då kategorierna är grovt uppdelade visas alstringen med osäkerheter. I ett område där det planeras både bostäder och verksamheter eller flera olika typer av verksamheter finns det även risk för att resorna dubbelräknas. Om det till exempel planeras både bostäder och en förskola i ett område så kommer resorna som bostäderna alstrar delvis innehålla resor till förskolan. Den slutliga beräkningen av resor bör därför kompletteras med ett resonemang av resultatet.

Det underlag som resekalkyl baseras på är, förutom resvaneundersökningar, Nedbrytningen av Trafikstrategin vilken beskrivs under 2CB1 Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin

 

Dokument
Kontakter