Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Beräkningar av framtida trafikmängder/resalstring är en viktig del i planeringen av ny bebyggelse och infrastruktur. I detta kapitels underkapitel finns anvisningar för hur framtida resmängder ska beräknas samt underlag och verktyg som kan vara till hjälp vid beräkningar och uppskattningar av framtida trafikmängder.