Arkivversion 2021:2
Foto: Stina Olsson

Till trafikantgruppen fotgängare hör både människor som rör sig till fots och personer som använder rullstol, rollator och liknande hjälpmedel.

Att gå är ett viktigt transportsätt – både för de något kortare persontransporterna inom staden och som komplement och koppling till andra trafikslag som t ex kollektivtrafik. Ambitionen är att gångresorna ska öka i Göteborg. För att gångresor ska bli ett konkurrenskraftigt sätt att ta sig fram behöver fotgängarna ges goda förutsättningar.

Stadens gångmiljöer i stort ska främja både rörelse/transport och vistelse, vara attraktiva och funktionella såväl som trafiksäkra och trygga.

Genom att planera och utforma utifrån barns, äldres och människors olika förmåga och funktionalitet, kan användbarheten av stadens gator, torg och platser öka. För många människor är möjligheten att ta sig fram till fots helt avgörande för deras rörelsefrihet.

Vid planering av utrymme och funktioner på ytor för fotgängare är det av särskild vikt att beakta omgivningarnas och den specifika platsens förutsättningar. Fotgängarnas anspråk behöver tas med redan tidigt i planeringen. På en gata med till exempel förväntat höga fotgängarflöden och många målpunkter i bottenvåningarna är det ofta lämpligt att göra plats både för breda gångbanor för förflyttning och för vistelseytor vid sidan av gångbanorna.

Olika gångtrafikantgrupper har olika förutsättningar vad gäller t ex orienterbarhet och framkomlighet. Gångbanor behöver bl a utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i möjligaste mån kan ta sig fram själva.

Gångtrafik påverkas av restiden mellan start- och målpunkt, vilken i sin tur beror på närheten till målpunkter och i vilken utsträckning gångnätet är t ex gent, finmaskigt och sammanhängande. Gångtrafikantens vilja och möjlighet att gå påverkas också av hur trygg miljön upplevs, förekomsten av hinder och stora höjdskillnader samt standard och bredd på gångytorna.

Separeringsgraden från andra trafikslag har betydelse för gångtrafikanternas säkerhet, trygghet och komfort.Se vidare i 2AB1 Interaktion mellan cyklister och fotgängare.

Dokument