Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Utryckningstrafik påverkas i första hand av framkomligheten på det primära utryckningsnätet. Här är det främst trafiksituationen under högtrafik och eventuella farthinder som behöver beaktas.

Räddningstjänsten har samlat sina råd och anvisningar. Mest aktuell när det gäller planering av allmän plats är Råd och anvisning nr 110 Räddningstjänstens insatstid och förmåga inklusive bilaga Körtider.