Arkivversion 2020:1
Foto: Asbjörn Hanssen

En förutsättning för att skapa en god, konkurrenskraftig kollektivtrafik är att bebyggelseplaneringen går hand i hand med trafikplaneringen och att kollektivtrafiken betraktas som en basservice i samhället.

För att kunna skapa en god kollektivtrafik krävs att många olika faktorer beaktas. Några av dessa rör den fysiska planeringen och är avgörande för val av transportmedel. Dessa är:

• Bebyggelsestruktur
• Bebyggelsens täthet
• Genhet – framkomlighet
• Möjlighet att ta sig till och från hållplats, trygghet, avstånd
• Resmöjligheter och restidskvot
• Tillgänglighet för alla
Möjlighet till pendelparkering

Gruppen resenärer är mycket heterogen. Allt från arbetspendlaren där snabbhet är en viktig faktor till den äldre eller resenärer med funktionsnedsättning som oftast prioriterar hög tillgänglighet och service för att kunna möjliggöra en kollektivtrafikresa.
Det finns kartor över kommunens kollektivtrafiknät på Västtrafiks hemsida. Dessa linjekartor visar spårvagns- och stombusstrafik med respektive hållplatser.

I rapporten “Fysisk planering för kollektivtrafik” redogörs för faktorer som är viktiga vid planering av kollektivtrafiknätet.

Vid planering för spårväg eller byggnation intill spårväg ska kontakt tas med kompetens ”Planeringsledare spårsäkerhet” se 12AD1 Underlag kontaktlista

Vid planering av markarbeten i närheten av spårväg, se dokumentet ”Anvisningar för markarbeten i närheten av trafikkontorets spårvägstunnlar” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter