Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Arbetena i park- och naturförvaltningens naturområden följer en årlig cykel med röjnings – och gallringsarbeten under vintertid, till våren ställs badplatserna i ordning, under sommarhalvåret pågår slåtterarbeten och till hösten sker vägreparationer m.m.

 

Badplatser

Åtgärder inför badsäsongen: Badplatsområdet städas. Besiktning och städning av bottenområdena utförs med dykare. Strandområdena rensas från tång och ny sand läggs ut vid behov. Badstegar som är fastmonterade under hela året besiktigas och repareras vid behov, badstegar som tagits upp sätts ut. Avspärrningsbojar sätts ut. Bryggor (flytbryggor) som tagits upp läggs i. Friluftstoaletter ställs ut och fasta toaletter öppnas. Soptunnor och containers ställs ut. All utrustning kontrolleras, repareras och kompletteras. 
Åtgärder under badsäsongen (15 maj – 15 september): Daglig städning och tillsyn av badplatsen . Livräddningsutrustning kontrolleras två gånger per vecka. Akuta reparationer av lekutrustning, bryggor, badstegar m.m. sker vid behov. 
Åtgärder vid badsäsongens slut: Upptagning av bryggor (flytbryggor), bojar och vissa badstegar. Friluftstoaletter tas in och fasta toaletter stängs för säsongen. Sopkorgar och containers tas in. 
Efter badsäsongen kontrolleras, repareras och rengörs bryggor och annan utrustning inför nästa säsong Livräddningsutrustning kontrolleras var fjortonde dag under vinterhalvåret (16 september t.o.m. 14 maj). Kontrollen avser att den finns på avsedd plats, är hel och funktionsduglig samt väl synlig.


Kontroll och upprustning av anläggningar

Belysning längs vägar ska hållas fri från vegetation. Trasiga lampor eller lutande belysningsstolpar rapporteras till Idrotts- och föreningsförvaltningens felanmälan. Friluftsanläggningar d.v.s. trappor, handledare, bänkar, hänvisningsskyltar, anslagstavlor med aktuell karta och information, vindskydd, spänger, broar, kanotövergångar m.m. ska ses över varje vår samt när arbeten utförs i ett område så att de är hela, rena och funktionsdugliga. Trappor, broar m.m. som är belägna i områden med mycket lövskog sopas rena efter höstens lövfall.


Underhåll av vägar m.m.

Körvägar och avgrusade parkeringsytor hyvlas vid behov och potthål fylls med krossmaterial. Erosionsskador på gång- och ridvägar åtgärdas och nytt slitlager förs på vid behov. Kontroll av vägarna ska ske ca 1-2 gånger/år. Rensning av diken och vägtrummor genomförs vid behov för att förebygga översvämningar samt förhindra att vägar spolas bort. Bäckfåror ska bara rensas från skräp.


Städning

Städning innebär skräpplockning, borttagning av bildelar, tjuvtippar m.m. i naturen. Skräp transporteras till tipp medan miljöfarligt avfall som elektronik m.m. lämnas på särskilda miljöstationer. Växtavfall som ligger på undanskymd plats åtgärdas i regel inte.


Skrotbilar

Anmälan av skrotbilar görs till fordonsflytt på trafikkontoret, se kompetens ”Fordonsflytt” till höger på sidan.

Kontakter