Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Om det under byggtiden inträffar något miljömässigt som avviker från det förväntade ska man underrätta tillsynsmyndighet. Det finns två olika fall. 

Underrättelse enligt 6§ förordningen om egenkontroll
Enligt 6 paragrafen i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska trafikkontoret omgående underrätta tillsynsmyndighet om följande inträffar:

  • Överskridande av begränsningsvärde för utsläpp
  • Större störningar i processen som innebär överskridande av riktvärde
  • Okontrollerat utsläpp till mark, vatten eller luft som kan medföra skada eller olägenhet för hälsa eller miljö till exempel reningsutrustning ur funktion, oljeutsläpp, olyckshändelse, brand, tankhaveri eller liknande 
  • Onormalt buller 

Använd mall ”Underrättelse enligt 6§ förordningen om egenkontroll”
I tveksamma fall bör telefonkontakt alltid tas med tillsynsmyndighet. Kontakta miljöförvaltningens handläggare direkt alternativt om handläggaren inte är tillgänglig miljöförvaltningen via stadens växel. Alternativt kontakta länsstyrelsens handläggare direkt eller om handläggaren inte är tillgänglig Länsstyrelsens växel.

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad enligt 10 kap miljöbalken
Om entreprenören upptäcker okända föroreningar vid t.ex. schaktning så ska följande göras:

 

  1. Arbetet avbryts inom den del av arbetsområdet som berörs av föroreningen. Skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning och skadlig exponering av föroreningen.
  2. Meddela genast trafikkontorets projektledning.
  3. En underrättelse om upptäckt av förorenad mark enligt 10 kap miljöbalken ska skickas till miljöförvaltningen. Använd mall ”Underrättelse om förorenat område enligt 10 kap miljöbalken”.I tveksamma fall bör telefonkontakt alltid tas med miljöförvaltningen. Kontakta miljöförvaltningens handläggare direkt alternativt om handläggaren inte är tillgänglig miljöförvaltningen via stadens växel. Om det fortsatta arbetet kan medföra spridning eller exponering av föroreningar och när denna risk inte bedöms som ringa ska projektledaren lämna in en anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till miljöförvaltningen för yttrande och beslut. För mer information om vad en anmälan ska innehålla, se ”Checklista för innehåll i anmälan” till höger på sidan samt miljöförvaltningens faktablad om förorenade områden, se 12AF3 Förorenade massor och tjärasfalt.
  4. Bedöms spridningsrisken som ringa ska detta motiveras och dokumenteras i dagboken och förankras hos beställaren. Arbete kan endast återupptas utan anmälan när det kan ske utan risk för spridning av förorening och under förutsättning att arbetet kan bedrivas utan risk för människors hälsa eller miljön samt att förorenade jordmassor kan omhändertas på godtagbart sätt. Trafikkontoret vill dock alltid ha en dialog med entreprenören i det enskilda fallet!
  5. Eventuell åtgärd/sanering genomförs.
Dokument