Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Trafikverket tillsammans med Göteborg Stad, Malmö Stad och Stockholm Stad har sedan slutet av 1990-talet samarbetat om att ställa miljökrav vid upphandling av entreprenader. Gemensamma krav har funnits sedan början 2000-talet. Kraven har reviderats löpande under åren och kraven uppdaterades 2018 och innehöll krav som trädde i kraft 2020. Kommunfullmäktige i Göteborg Stad beslutade om de uppdaterade kraven 22 februari 2018. Till kraven finns en vägledning.

För en jämförelse mellan miljökraven som gäller för upphandlingar som görs från 2020 och tidigare miljökrav se dokument ”Kortversion av gemensamma miljökrav för entreprenader” till höger på sidan.

De gemensamma miljökraven från 2020 innebär i korthet:

 • Kraven för fordon skärps till senare /högre miljöklass med bättre reningsteknik 
 • Kraven på (alla) arbetsmaskiner förändras till ett ålderskrav
 • Nytt avsnitt om material och varor med klimatkrav
 • Minst 20 procent av samlade energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska bestå av el från förnyelsebara energikällor eller biodrivmedel
 • Ökade redovisningskrav gällande systematiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel och kemiska produkter samt material
 • Beskrivning av minst en åtgärd som ska genomföras för att minska klimatpåverkan

Dispens

Det kommer att finnas situationer där en strikt tillämpning av de tekniska kraven och den miljönytta de ger, inte står i rimlig proportion till de kostnader detta medför. Därför kan avsteg från kraven accepteras i vissa situationer. Avvikelse från kraven på motorstatus eller hydraulolja som inte uppfyller miljöegenskapskraven kräver beviljad dispensansökan, se dokument ”Dispensansökan tekniska miljökrav” till höger på sidan. Avvikelser utan dispens är vitesgrundande.
Ifylld ” Dispensansökan tekniska miljökrav” skickas av entreprenör till Kompetens ”Miljö”

Exempel på situationer där dispens kan medges:

 • En strikt tillämpning av kraven medför orimligt stora kostnader i förhållande till miljönyttan dvs. kostnaden är inte rimlig i förhållande till miljönyttan.
 • Kravets utformning motverkar införandet av ny teknik.
 • Utifrån händelser och omständigheter som beställaren/utföraren inte haft rådighet över.

Miljöbonus

Trafikkontoret i Göteborgs Stad utbetalar extra ersättning till entreprenörer som använder vissa fordon och maskiner som uppfyller högre miljökrav än obligatoriska avtalskrav. Ersättning utbetalas med ett extra belopp per utförd maskin- respektive fordonstimme. Maximal ersättning är 100 kr per timme.

Anmälan görs på startmöte varefter dagboksanteckningar ska föras som styrker processen för extra ersättning. Avstämning görs vid varje bygg- eller projektmöte. Ekonomisk reglering kan ske månadsvis eller enligt beslut vid bygg-/projektmöte. Alla villkor och krav som ställs i avtalet ska vara uppfyllda för att bonus ska betalas ut.

 

Trafikkontoret ställer krav på kvalitets- och miljöledningssystem

Entreprenörens miljöledningssystem ska minst omfatta

 • En miljöpolicy som ska vara antagen av högsta ledningen och ange riktningen för miljöarbetet
 • Miljömål och en handlingsplan för miljöarbetet
 • Uppföljning minst en gång per år
 • Revision av en tredjepartsrevisor som ska vara dokumenterad och inte äldre än två år

 

Ytterligare miljökrav i vissa entreprenader

Trafikkontoret i Göteborg Stad kan ställa ytterligare eller skärpta miljökrav i vissa upphandlingar. Det kan gälla krav på bränslemätning, miljöfordon, energieffektiviseringar, kemikaliekrav eller annat relevant för den specifika entreprenaden.

Dokument