Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson
Påföljder vid felaktig avstängning av gata

Allt arbete i gatu- och spårområde kräver ett avtal med trafikkontoret. I avtalet förbinder sig utföraren att följa trafikkontorets regelverk. Om avtalet inte följs och trafikanters säkerhet och framkomligheten därmed äventyras ges en påföljd.

Grundläggande förutsättningar som alltid måste vara uppfyllda ger en påföljd på 50 000 kronor per styck vid avvikelse:

  • Starttillstånd ska finnas och vara giltigt
  • Varselkläder ska användas
  • Granskad trafikanordningsplan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen
  • Arbetet får endast utföras inom angivna tidsramar

För övriga avvikelser från trafikanordningsplanen eller gällande regelverk ges påföljder enligt trappmodellen:

  • ​1-5 st avvikelser, 8 000 kr/st
  • 6-10 st avvikelser, 10 000 kr/st
  • > 10 st avvikelser, stoppat arbete och 170 000 kr

Beslutet träder i kraft 1 juli 2019