Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Tillfällig skyltsättning ska ske viss tid före den träder i kraft beroende på vilken parkeringsreglering som gäller på gatan. Med skyltsättning menas nya vägmärken enligt beslut och täckning av befintliga vägmärken.
Befintliga vägmärken täcks när den tillfälliga skyltsättningen träder i kraft.
Notera uppställda bilars registreringsnummer när skyltsättning utförs och meddela trafikkontorets ansvarige för tillfälliga trafikföreskrifter, se kompetens ”Tidsbegränsade föreskrifter”.

  • Vid boendeparkering dygnet runt är parkering tillåten 14 dagar i sträck vilket innebär att skyltsättning ska ske minst 15 dygn innan arbetets igångsättande
  • Vid boendeparkering natt är parkering tillåten vardagar från kl 18.00 till kl 09.00 påföljande dag samt dag före söndag och helgdag från kl 15.00 till kl 09.00 påföljande vardag vilket innebär att skyltning ska ske minst 30 timmar innan regleringen träder i kraft
  • Gata/väg med tillåten parkering (som inte är skyltsatt med vägmärket P), ska skyltsättas minst 8 dagar innan arbetets igångsättande
  • Är parkeringsregleringen 24 timmar (skyltsatt med vägmärket P) sker skyltsättning 48 timmar innan arbetets igångsättande
  • Vid tidsreglerad parkering där parkeringsregleringen är 3 timmar eller kortare ska skyltsättning ske minst 4 timmar innan arbetets påbörjande

Vid säckning/borttagning av befintliga P-automater ska TK:s ansvarige för tidsbegränsade trafikföreskrifter, se kompetens ”Tidsbegränsade föreskrifter”, kontaktas minst 14 dagar innan arbetets igångsättande. Ansvarig på trafikkontoret för tidsbegränsade trafikföreskrifter kontaktar därefter TK:s leverantör för betalsystem som hanterar avstängningen. Avstängning av betalutrustning får endast utföras av trafikkontorets leverantör av betalsystemet. 

Exempel skyltsättning tillfällig parkeringsreglering

Kontakter