Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Vid gatu- och spårarbeten ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan), med tillhörande försättsblad (finns till höger på sidan), upprättas och skickas in till kompetens ”TA granskning”. TA-planen blir giltig först när starttillståndet i Nystart är godkänt. 

Syftet med TA-planen är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som krävs för att hög säkerhet ska uppnås för såväl de som utför arbetet som för alla trafikantgrupper. Särskild hänsyn ska tas till gående, cyklister, kollektivtrafik, de med funktionsnedsättning samt näringslivets transporter. 

TA-planen har även som syfte att dokumentera hur det ser ut på platsen vid varje givet tillfälle så att man i efterhand kan använda det vid eventuella skadeanspråk eller annan utredning. TA-planer ska sparas av trafikkontoret i 10 år. 

TA-plan ska alltid finnas på varje arbetsplats tillsammans med, för arbetet, gällande starttillstånd. TA-planens storlek ska vara så att både översikt och detaljer kan ses samtidigt, likaså måste minsta texten vara läsbar. En mobiltelefons skärm är därmed inte av tillräcklig storlek, en surfskärm kan vara det beroende på TA-planens komplexitet. 

För TA-planer som innehåller vägmärken som kräver LTF-beslut ska ansökan om lokal trafikföreskrift göras enligt 13AB2 Tidsbegränsad lokal trafikföreskrift.

Utföraren får bara använda de vägmärken och anordningar som finns angivna på den granskade TA-planen. 

 

TA-planen är en ritning som ska:

 1. Visa alla nödvändiga trafikanordningar och dess placeringar både vid arbete och icke aktivt arbete
 2. Visa hur tillräcklig säkerheten för alla typer av passerande trafikanter erhålls
 3. Visa adress på platsen för arbetet
 4. Visa TA-plansnummer/namn
 5. Visa entreprenörens namn
 6. Visa Byggherrens namn
 7. Ha norrpil
 8. Vara skalenlig och/eller med de måttangivelser som behövs (mått ex körfältsbredd)
 9. Visa skallinjal
 10. Vara gjord på ett för platsen tydligt kartunderlag med gatunamn tydligt angivet
 11. Visa hur maskiner och fordon, med aggregat som är nödvändigt för arbetets utförande och som inte går att ta ut ur fordonet, ska användas, deras tänkta placering, skalenligt och/eller med de måttangivelser som behöver framgå.
 12. Visa vilken avstängning som används för att ställa ut anordningar och vägmärken enligt TA-planen, skyddsfordon
 13. Visa var materialupplag och bodar är placerade
 14. Visa vilka vägmärken som kräver lokal föreskrift
 15. Visa hur tillfällig vägbelysning anordnas under byggtiden
 16. Visa placering av bygg- och/eller informationsskyltar
 17. Ange eventuell information/samråd som ska hållas med berörda som Räddningstjänst, Västtrafik, näringsidkare, allmänhet med flera före och under arbetet
 18. Ange förslag på arbetstid utifrån arbetets omfattning och störningsgrad
 19. Ange plats för att stämpla/signera
 20. Ange byggherrens kontaktuppgifter om det är en TA-plan för en markupplåtelse

Det ska finnas en TA-plan som fungerar för varje del av arbetet ex schakt, fräsning, beläggning eller målning. Glöm inte att det även ska upprättas TA-planer för hur det ser ut då icke aktivt arbete pågår.

TA-planen kan även vid behov innehålla information om typ av arbete, schakt djup, dagöppning, hur lång tid ska just denna TA-plan användas.

 

Granskad TA-plan

Det är bara väghållaren eller den hen utser som får sätta ut vägmärke och anordningar. En granskad TA-plan är en principiell överenskommelse mellan trafikkontoret och utföraren av ett arbete på stadens gator, spår och/eller grönområden. Man får inte börja skylta på platsen, enligt TA-planen, förrän starttillstånd finns. Man får endast sätta upp informationstavlor avseende ändrad reglering först efter LTF-beslut har tagits. 

 

Förändring av TA-plan

Om utmärkningen behöver förändras ska ny kontakt tas med trafikkontorets planeringsledare, se kompetens ”Trafikingenjör trafikhantering gata”. Gäller det TA-plan för spår kontaktas Trafikingenjör trafikhantering spår” och ”Planeringsledare spårsäkerhet”. Förändringarna för TA-plan införs sedan på TA-planen och skickas in till trafikkontoret för ny granskning. TA-planen ska därefter läggas in i ”Nystart” av entreprenören för nytt godkännande av starttillståndet. 

Tillämpliga delar av nedanstående bestämmelser ska efterlevas. Det är alltid aktuell utgåva som gäller. Avsteg får endast göras av väghållaren med trafikkontorets planeringsledare, se kompetens ”Trafikingenjör trafikhantering gata”. Gäller det spår kontaktas ”Trafikingenjör trafikhantering spår” och ”Planeringsledare spårsäkerhet”.

 • 13AB1 Innehållsförteckning för generella TA-planer
 • Trafikkontorets gällande regelverk för arbete på gata
 • ”Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg” (Blå boken) OBS! Texter avseende spår återfinns i SÄO kap 14
 • Säkerhetsordning för spårväg kapitel 14
 • Trafikförordningen (Trf)
 • Arbetsmiljölag (1977:1160)
 • Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
 • Väglag (1971:948)
 • Trafikförordning (1998:1276)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3 och 2008:16) om byggnads- och anläggningsarbete
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Säkerhetsordning för spårväg kapitel 8
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar
 • ”TRI” (Trafiksäkerhetsinstruktion. TRI är kap 7 i SÄO)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Vägmärkesförordningen VMF 2007:90
 • Trafikverkets interna föreskrifter (IFS 2009:4) med tillhörande bilagor
 • Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15)

Ovanstående är exempel på bestämmelser som ska tillämpas. Utöver dessa kan det finnas andra bestämmelser som kan vara relevanta för området.

Dokument
Kontakter