Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Följande typer av starttillstånd gata finns:

  • Generella starttillstånd (för trafikkontorets och ledningsägarnas funktions-/drift- och underhållsentreprenörer). För arbeten som inte varar längre än två dagar. Generell TA-plan får endast användas om platsen medger det. Startanmälan/ansökan görs i Nystart minst 10 arbetsdagar före planerad start av arbetet. Det finns möjlighet att använda funktionen Anmälan i Nystart, se broschyren ”Ny start för Nystart” till höger på sidan 
  • Unikt starttillstånd (andra avtal samt tillägg till TK:s funktionsentreprenör). Ansökan görs i Nystart minst 10 arbetsdagar före arbetets påbörjande. Unik TA-plan krävs

Kommunfullmäktige fattade 2012-05-31 beslut om att införa avgifter för starttillstånd. Avgiften är beslutad till 1500kr för unika starttillstånd. Detta debiteras i efterhand.

För ansökningar gällande arbete i gatuspår eller på gata där man utför arbete i eller i farlig närhet av spår ska ansökan göras i Nystart, se 13AA2.1 Ansökan om starttillstånd spår.

Gällande starttillstånd ska alltid finnas på varje arbetsplats.

 

Hantering av starttillstånd

  • Komplett ansökan (med granskad påskriven TA-plan bifogat försättsblad samt förefoto) ska vara inskickad i Nystart minst 10 arbetsdagar innan önskat startdatum
  • Arbetet ska delas in i olika situationer beroende på trafikstörningsgrad
  • När starttillståndet godkänts, och arbetet ska påbörjas, ska start meddelas via sms eller i Nystart. När situationen är avslutad ska stopp meddelas via sms till 0739 102 416 med följande information: [Start]mellanslag[starttillståndsnummer]mellanslag[situationsnummer] mellanslag[smspin]. Smspin erhålls i mailet som skickas ut tillsammans med starttillståndet. Man kan hitta smspinkoden i Nystart för varje situation. När situationen är stoppad eller avslutad ska ett likadant SMS, med undantag för att meddelande då ska innehålla [Stopp] eller [Avsluta] istället för [Start], skickas till ovan nummer. Man kan starta, stoppa och avsluta en situation i Nystart.

För varje förändring i framkomligheten som uppstår under arbetets gång krävs att man skapar en ny situation i Nystart. Enda undantaget från den regeln gäller väldigt korta arbeten, exempelvis lastning och lossning av maskiner, som har en större trafikpåverkan än vad situationen beskriver.

Den information som ligger i systemet går ut till alla intressenter via Nystart t.ex Trafik Göteborg och stadens kontaktcenter, GPS, med mera. Därför är det viktigt att man sköter situationerna och rapporterar när situationen är pågående eller avslutat. OBS med situation menas inte när arbetare är på plats utan när avstängningen står uppe.

 

Förändringar i starttillståndet

Det är viktigt att man är ute i god tid med förändringar i starttillstånden. Det gäller speciellt vid kompletteringar med nya situationer. Det finns ingenting som hindrar att man lägger in en ny situation (med granskade TA-planer och förefoto) så fort man är medveten om att den kommer att uppstå, även om det är flera veckor innan det blir aktuellt. Ansökan om förändringar i tidigare godkända starttillstånd ska ske utan dröjsmål enligt 13AA1.1 Ansökan om starttillstånd gata för ansökan om starttillstånd. Vid ansökan om förändringar ska alltid samråd/dialog med ”Trafikingenjör trafikhantering gata” ske. Det är viktigt att vara ute i så god tid att information till berörda kan ges på korrekt sätt, så att exempelvis Trafik Göteborg och trafiken.nu, med flera får kännedom om arbetet.

 

Dokument
  • Ny start för Nystart

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_107_Ny-start-for-Nystart_2015-10.pdf

Kontakter