Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Växter av arterna jätteloka och parkslide inom arbetsområde ska bekämpas i samråd med ansvarig parkförvaltare samt kompetens ”Björnloka, jätteloka och parkslide”.
Jordmassor med växtdelar från dessa arter får inte flyttas eller återanvändas, utan ska på grund av den stora spridningsrisken, förbrännas.

Jätteloka och parkslide är invasiva arter som är mycket konkurrenskraftiga och därför sprider sig väldigt lätt på bekostnad av inhemska arter. Jättelokans växtkraft kan orsaka mycket allvarliga brännskador när den kommer i kontakt med bar hud. Parkslide sprider sig mycket snabbt via kraftiga rötter som på kort tid tar över stora arealer. Rötterna kan tränga in i husgrunder och ledningar.

Kontakter