Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Allmänt

TK´s belysningsanläggning ska placeras på/i kommunal mark. Genom kontroll av samlingskarta och kontakt med andra ledningsägare ska säkerställas att andra ledningar och eventuella säkerhetsavstånd till dessa beaktas.

Om belysningscentral eller annat material måste placeras på privat egendom ska kontakt med ägare tas och avtal upprättas. Detta kan bistås av trafikkontorets planeringsledare för belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Belysningscentral och kabelskåp ska i möjligaste mån placeras så att de inte är iögonfallande. 

Standardstolpar med rotlack ska användas. Specialstolpar ska godkännas av planeringsledare belysning på trafikkontoret, se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid placering av belysningsstolpens fundament ska beaktas:

  • Ej närmare körbana än 50 cm
  • Ej närmare kabelskåps högra sida än 60 cm
  • Ej framför bostadsfönster eller balkonger
  • Ej för nära träd (träd växer och kan inom kort komma att begränsa ljuset)
  • Påkörningsrisk vid korsningar, fastighetsinfarter och parkeringar mm
  • Eftersträva montage på samma sida av gata/väg. Placering i innerkurva är att föredra p g a olycksrisk
  • Vid övergångställe ska stolpar undvikas att placeras i mittrefug.
Ritningar
Kontakter