Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Gällande lagstiftning, anvisningar och intentioner inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Detta innebär i korthet följande:

  • A Färger
    Färgkvaliteter som innehåller bly eller kromater, typ blymönja eller blykromater betraktas som miljöfarliga och hälsovådliga. Även klorkautchukfärger eller andra klorerade polymerer bedöms enligt ovan. Färger innehållande höga halter med zink exempelvis zinksilikat, zinkepoxi och enkomponenta zinkfärger bedöms enligt ovan. Dispens krävs för användande av klorkautchukfärger och klorerade polymerer. 

     
  • B Blästermedel
    Blästring utan intäckning får endast förekomma vid mindre blästringsarbeten.

    Ska större stålkonstruktioner blästras krävs fullständig intäckning. Blästermedlet ska alltid uppsamlas oavsett eventuell miljöfarlighet. 

Vid borttagande av gammal ytbehandling ska analys av färgmaterialet utföras, för att utröna om det innehåller antingen klorerad polymer, zink, bly eller blykromater i sådan mängd att avfallet betecknas som miljöfarligt.

Allt blästringsarbete är anmälningspliktigt till Miljöförvaltningen i Göteborg senast 6 veckor före start.
 
Analys av tvättvatten utförs och redovisas till Miljöförvaltningen i samband med anmälan om blästringsarbete. Se miljöförvaltningens anvisningar för schakt- och tvättvatten.
 
Entreprenören ska analysera blästeravfallet för att överlämna analysresultat till Deponiägaren som avgör om avfallet kan omhändertas.
 
Tryckluft och blästermedel ska uppfylla kraven i Bulletin 104 ”Anvisningar för kontroll av rostskyddsmålning” avsnitt 2.3 och 2.4.2 (Korrosionsinstitutet). Separator och renare ska användas.