Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Om skador vid avkörning med cykel och moped kan tänkas bli större med räcke än utan ska räcke ej sättas. 
För sidoavstånd med avseende på hinderfri bredd vid placering av räcken invid gångbanor respektive cykelbanor, se 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana respektive 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana.  

 

Vid brant slänt

Gångbaneräcke vid brant slänt bör om möjligt undvikas. Minskning av släntlutningen och sänkning av profilen ska göras i första hand. Om förutsättning för vägräcke enligt Vr 50 km/h föreligger vid separat G/GC-väg bör dock uppsättning av rörräcke enligt standardritning nr 6590 ske.

 

Vid vertikalt stup

Vid mur eller dylikt invid G/GC-bana med fall > 0,5 m sätts rörräcke med mittföljare enligt standardritning 6590. Vid stor risk för påkörning av fordon sätts räcke enligt standardritning 6580 (Typ A), alternativt nätstängsel. Vid fastighetsgräns kan nätstängsel 0,8 m högt vara lämpligt. Val görs då i samråd med fastighetsägaren.

 

Vid brant profillutning

Handledare enligt standardritning 6580, alternativt 6590 utan mittföljare, sätts utmed gångvägar med brantare lutning än 8 %. I trappa sätts rörräcke med mellanföljare enligt standardritning 6590.

Ritningar