Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Betongmarksten
En markbetongbeläggning kan tekniskt beskrivas som en halvelastisk beläggning eftersom den är både styv och elastisk. Till skillnad från asfalt består markbetongbeläggningen av styva enheter som är förbundna med varandra av elastiska fogar av sand. Beläggningen har lång livslängd, precis som betong i allmänhet.

Marksten har en tjocklek av 60 – 120 mm. Längden är mindre än 280 mm. Arean hos den enskilda stenen < 0,05 m2. Kring brunnar kapas stenen.

Betongmarksten som frekvent används av trafikkontoret:

 • Typ Munksten 105x210x70 mm. Färg antracit. Används vid nybyggnation av hållplats.
 • Typ Munksten 105x210x70 mm Färg ockra. Används vid justeringar av befintlig hållplats med ockrafärgad betongmarksten.
 • Typ Munksten 210x210x70 mm. Färg natur. Används bl a vid valplats i hållplats.
 • Betongränndal typ Stockholm. Tjocklek 60 mm.
 • Typ Antik 140x210x100 mm. Färg naturgrå. Används bl a för ”rondellbrätte”
 • Typ Ledmunk 210x210x70 mm. Färg naturgrå
 • Typ SF-sten 190x106x100 mm.

Stenar ska vara försedda med distanser. OBS! Distansen är halva fogbredden.

Material:
Val av gatutyp för dimensionering av marksten

(a/b) anger största axeltryck på:
(a) enkelaxel, ton
(b) boggiaxel, ton

Gator och vägar dimensioneras normalt efter den tunga trafiken under tjällossningsperioden, vägens öppningsår. Med tungt fordon avses ett fordon vars tjänstevikt överstiger 3,5 ton, dock med största tillåtna axeltryck 10 ton och med största tillåtna boggiaxeltryck 16 ton.

Om data för den tunga trafiken saknas, kan den dimensionerande trafikbelastningen normalt beräknas till 10 % av ÅDT. Om den framtida trafiken på aktuellt vägavsnitt väntas avvika i väsentlig grad från trafikutvecklingen i stort, bör den dimensionerande trafikbelastningen korrigeras med hänsyn till detta.

 

Betongmarkplattor
Betongplattor används i princip inte för ytor med kontinuerlig körtrafik. Kring brunnar kapas stenen. 

Betongmarkplattor som frekvent används av trafikkontoret:

 • Typ Munksten 210x420x70 mm. Färg natur. Används som avgränsning vid hållplats.
 • Typ St Eriks superplatta 350x350x65 mm. Färg vit super. Används för kontrastmarkering i framkant hållplats.
 • Typ St Eriks superplatta 350x350x65 mm. Färg gul. Används för kontrastmarkering vid spårövergång samt som hållmarkeringssten.
 • Typ Sinusplatta 350x350x60 mm. Färg: varierande (välj kontrasterande färg mot omgivande yta). Används som ledstråk i plattsatta torgytor.

Mönster och förband
Lastfördelningen ökar ju mer ”flätat” mönstret görs. Lastfördelningen är viktigast vid körtrafik. Med stora plattor fungerar inte fördelningen lika bra och ska undvikas i körytor även om leverantören har klassat plattan med märkning. Markstensskift läggs normalt vinkelrätt mot körriktningen. Leverantörens anvisningar ska följas om inget annat framgår av bygghandlingarna.