Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Slutprodukt

Projektets slutprodukt är relationshandling tillsammans med övrig driftinformation beskrivet i dokumentöversikten.

Projektören ska leverera relationshandlingen digitalt till trafikkontorets projektverktyg enligt anvisningar från projektledaren. Projektledaren säkerställer att relationshandlingen är kvalitetssäkrad enligt ”Kvalitetskontroll relationshandlingar” av projektören innan överlämning till tkdok.  Leveransen till tkdok är en zip-fil som innehåller relationshandlingen i angiven katalogstruktur nedan. Det ska tydligt framgå vilket projekt och vem avsändaren är. Är filen korrupt eller om nedladdningslänkar inte fungerar så ska det vara tydligt vem som ska kontaktas för att få en ny leverans. Projektledaren ansvarar för leveransen till tkdok. Spårvägshandlingar (relationshandlingar för spårväg) ska levereras som ett separat paket. I de projekt spårvägsanläggningar byggs i samband med övriga anläggningar levereras två relationshandlingar av projektet.
Vid extern exploatering där trafikkontoret tillhandahåller en bevakande projektledare ska leverans av relationshandling ske till den bevakande projektledaren via fildelningsfunktion, alt ett usb-minne, med katalogstruktur enligt nedan. Den bevakande projektledaren ansvarar för att kvalitetssäkra relationshandlingen innan den skickas vidare till tkdok.

Allmänna specifikationer för ritningar, 3D objekt, dokument samt bilder och video

Ingen del av relationshandlingen ska levereras i pappersformat. Där endast pappersformat finns ska dokumenten/ritningarna skannas och läggas i filstrukturen. Dokument som är i färg ska skannas in i färg för att inte förlora information.

Koordinat- och höjdsystem: Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200 med enheten meter. Innehåller ritningarna/dokumenten/3D-objekten höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000. Inga kopior i falska koordinatlägen i samma fil får förekomma.

För dokument: Filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Alla dokument ska levereras som PDF. Vissa dokument ska även levereras som DOCX o XLSX enligt dokumentöversikten. Eventuella e-postmeddelanden som bifogas relationshandlingen räknas som dokument och ska levereras som PDF/A-1.

För ritningar: Filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, städa ritningarna med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex ”fonter”, ”shaper” m.m. ska bifogas. Detta gäller efter att filerna rensats på onödig information.

För vissa modellfiler kan det förekomma undantag från ovanstående regler, dessa undantag beskrivs då under respektive modellfil och gäller endast för avsedd fil, inga andra dwg-filer.

Filnamn på ritningar ska följa 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar. I stora projekt räcker ibland inte numren till då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så ska den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet.

För bilder och video: Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004). Video (rörliga bilder) ska levereras i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2. Inga andra format är godkända. 

För 3D-objekt: Där projektet har krav på leverans av 3D-objekt, t.ex. BIM filer, ska de levereras i format enligt överenskommelse i projektet eller enligt specifikation i förfrågningsunderlaget. Filerna ska också levereras i formatet IFC för bevarande. Metadata om filerna ska bifogas. Projekten ska alltid leverera ritningar, modellfiler och dokumentation enligt krav i Teknisk Handbok. Ingen leverans endast i ex BIM är godkänd som relationshandling.

 

Katalogstruktur 

Trafikkontorets e-arkiv skapar upp automatiska taggar på filer som sorteras in i mappstrukturen nedan. Därför är filstrukturen mer komplicerad än tidigare. Det är mycket viktigt att du sorterar in filerna under rätt mapp så att filen får rätt tagg i systemet och kan hittas vid ett senare tillfälle. Kraven på namnsättning av filerna har också blivit mer styrda och ska följas, se rubriken ”Övriga handlingar” nedan samt ”dokumentöversikt_exempel.xlsx” för vägledning.

 • Mappen ”texter” har bytt namn till ”dokumentation”.
 • Ritningsförteckningen ska sparas tillsammans med ritningarna.
 • Det är tillåtet att lägga till mappar under ”dokumentation” om du har dokument som inte passar i någon mapp, men du får inte lägga till mer än två undermappar under mappen ”dokumentation”. Om dokumentet tydligt förklarar vad dokumentet är i filnamnet kan du lägga den direkt under en befintlig mapp utan att skapa ytterligare en undermapp. Exempel, i mappen ”…\dokumentation\besiktning” finns inga undermappar eftersom besiktningsprotokollen ska döpas efter vilken typ av besiktning det är ex ”Slutbesiktning 2017-01-01”.
 • Du får inte skapa en ny mapp om det redan finns en mapp för ändamålet.
 • Du får inte byta namn på de mappar som finns i filstrukturen.
 • Du behöver inte rensa bort tomma mappar.

I ”Dokumentöversikt exempel” kan du se exempel på var olika filer ska sparas i katalogstrukturen nedan. Du kan ladda ner ”Katalogstruktur relationshandlingar” till höger på sidan, ”Dokumentöversikt exempel” följer med i katalogstrukturen du laddar ner. Exempelfilen ska inte bifogas relationshandlingen.

 

 

Relationshandling med driftinformation

Relationshandlingen är en uppdaterad bygghandling tillsammans med driftinformation som inte finns med i bygghandlingen. Vilka handlingar som ska ingå i en relationshandling är beskrivet i dokumentöversikten. Mallen för dokumentöversikten är inte heltäckande då den kan projektanpassas beroende på vilka anläggningar som byggs i projektet. Alla handlingar som bifogas relationshandlingen ska redovisas i dokumentöversikten.

Bygghandlingen ska uppdateras med alla förändringar mellan bygghandling och slutlig utformning och ingående handlingar ändras till relationshandling. Efter uppdateringen ska ritningarnas status ändras från ”Bygghandling” till ”Relationshandling”. 

Alla dokument ska levereras enligt en projektanpassad dokumentöversikt och enligt ovanstående katalogstruktur.

 

Grundkartsförändringar

Mellan Stadsbyggnadskontorets uppdateringar av grundkartan används information ifrån projekten för dess uppdatering. Grundkartsförändringarna ska redovisas i separat modellfil och innehålla information om:

 • Alla grundkartsförändringar i plan inom förändringsområdet.
 • Linjer och symboler, som raserats genom byggnationen, tas bort. 
 • Utanför förändringsgränsen tas allt bort.
 • Lagernamnen byts vid behov till namn enligt ”Lagernamn för relationsfil”.

Samtliga utförda anläggningars begränsningslinjer ska ingå som till exempel:

 • Kantstöd
 • Ytskiktskanter och vägkanter.
 • Slänter, släntkrön och släntfot samt lutningsmarkering.
 • Räcken och trappor.
 • Diken
 • Byggnadsverk såsom broar, tunnlar, tunnelpåslag, stödmurar, kajer, bryggor, fribärande trappor och bullerskärmar.

 

Ledningar

Projektet ska redovisa slutligt läge av alla nya, borttagna/urdrift och ändrade ledningar och brunnar för samtliga ledningsägare med status relationshandling. Dessa ledningar ska redovisas på ledningsplaner som bifogas relationshandlingen. De ledningar ochbrunnar som ägs av trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen ska, utöver ledningsplanerna, även redovisas i en modellfil enligt specifikationer under rubriken ”Modellfiler – Ledningskartsförändringar” nedan.  

Nedan beskrivna regler avser redovisning av trafikkontorets ochpark & naturförvaltningens ledningar. Redovisning till andra ledningsägarebehandlas inte i dessa regler.

Ledningar och brunnar ska successivt under arbetets gång mätas in, så att en korrekt redovisning av slutligt ledningsläge erhålls i relationshandlingens modellfil för ledningar. Särskilt bör uppmärksammas att anslutningsledning till framförallt rännstens- och dikesbrunn, där anpassningar och förändring från byggritningen görs ”på platsen”, mäts in och redovisas i relationshandlingens modellfil för ledningar.  

Observera att felaktigt redovisad urkopplad/inte urkopplad elkabel kan bli en dödsfälla.

Inmätningspunkten (x,y,z) för dagvattenbrunnar är centrumpunkten för brunnens botten. Är in- och utlopp på olika nivåer ska in- respektive utlopp mätas in. Inmätning ska ske genom avvägning och redovisas som z-koordinat.

För rännstensbrunnar är inmätningspunkten centrum av brunnen. Rännstensbrunnens utlopp ska redovisas som z-koordinat och utföras med avvägning. 

Borttagna och slopade (ur drift) ledningar ska redovisas i egna lager. Ledningarna ska döpas ”slopad_xxx” och ”borttagen_xxx” i lagernamnen och markeras med kryss. 

 

Texter på ritningar

Texter av beskrivande karaktär för byggnationen tas bort. Text som underlättar kartrevideringen eller som normalt ingår i kartverket till exempel linjetyp i kartan för trafikanordningar ska redovisas.

 

Byggnadsverk

Alla ritningar, skötselanvisningar och beräkningar ska märkas med BaTMan-nummer. Se även ”Slutrapport byggnadsverk” 12CF1 Instruktion dokumentöversikt

 

Relationsfilernas kvalité

Specifikationer för koordinat- och höjdsystem, ritningar, dwg-filer och 3D-objekt se ”Allmänna specifikationer för ritningar, 3D-objekt, dokument samt bilder och video” överst i kapitlet. 

Lagernamn ska vara enligt ”Lagernamn för relationsfiler” nedan. 

Lagernamn för ledning ska följa Kommunala samlingskartans ”Kart- och lagerinformation-trafikkontoret”. Alla lager som visar trafikkontorets ledningar ska börja med TK_ och park- & naturs med PON_. Slopade eller borttagna ledningar ska döpas ”slopad_xxx” och ”borttagen_xxx” i lagernamnen. 

Linjer, symboler och linjetyperna (vid linjetypskala 0,4) ska i möjligaste mån vara i enlighet med kapitel 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala Samlingskartan och i enlighet med ”Bygghandlingar 90”. 

Koordinater med x,y och z redovisas för samtliga objekt. 

 

Modellfiler

Modellfilerna ska delas upp på respektive verksamhetsområde. Modellfilerna ska bara innehålla de lager som efterfrågas, ex i modellfilen för mittlinjer ska endast de tre lager som specificeras nedan ingå alla andra lager i modellfilen ska rensas bort innan leverans. Modellfilerna används för att uppdatera olika verksamhetssystem, kartverk och databaser. Nedan följer ett förtydligande på några av modellfilerna som ska ingå i driftinformationen. Specifikationer för koordinat- och höjdsystem, ritningar, dwg-filer och 3D-objekt se ”Allmänna specifikationer för ritningar, 3D-objekt, dokument samt bilder och video” överst i kapitlet. 

Modellfilerna döps efter verksamhetsområde ex belysning.dwg, mittlinjer.dwg. 

VIKTIGT; tänk på att alla borttagna och slopade (ur drift) ledningar ska redovisas i egna lager och markeras med kryss så vi får bort gamla ledningar ur våra ledningskartverk.

 

Belysning

Koordnatinmätning ska ske med GPS eller motsvarande som går att överföra till digital karta. Noggrannheten på inmätningen ska vara 10 cm.

 • Slopade eller borttagna ledningar ska redovisas i egna lager. Ledningarna ska döpas ”slopad_xxx” och ”borttagen_xxx” i lagernamnen och markeras med kryss.
 • Nya belysningsstolpar ska koordinatinmätas
 • Knutpunktsnummer (XXXX-XXX) och läge på varje armatur ska redovisas i filen, gäller även för reklamskyltar, väntkurar vid hållplatser, inkopplade telefonkiosker och övrig inkopplad utrustning
 • Belysningscentralen och dess ID-beteckning ska redovisas
 • Ifylld attributtabell belysning bifogas: Se exempel och mer information under rubriken ”belysning” nedan
 • Kabels läge. Om flertalet kablar är förlagda parallellt ska antalet synas. Alla belysningskablars läge ska redovisas till Göteborg Energi som utför kabelanvisningar för trafikkontoret
 • Kabelskyddsrörs läge, gäller tomrör ska redovisas

Även inmätningsfilen (underlaget från entreprenören) för stolpar, kablar och BC bifogas relationshandlingen.

 

Gatunamnsskyltar

Samtliga uppsatta gatunamnskyltar på kommunens vägar ska redovisas som punkter. Endast skyltar som beskriver kommunens gator ska redovisas, ej kvartersgator eller gemensamhetsanläggningar. Information/metadata ska följa med varje gatunamnsskylt enligt ”Gatunamnsskyltar”, som kan laddas ner till höger på sidan.

 

Grundkartsförändringar: 

Samtliga objekt, linjer som förändrar grundkartan (baskartan). Nya nivåkurvor, terränggränser och markhöjder redovisas inte. Grundkartsförändringarna används som uppdaterad grundkarta för flera verksamhetssystem tills officiell grundkarta är upprättad.

 

Väglinjeförändringar: 

Alla nya eller förändrade väg-/kantstenslinjer inklusive farthinder och slänter levereras i ett lager. 

Lager döps till: 

 • Kantlinje

 

Mittlinjer:

För dwg-filen med Mittlinjer ska innehålla tre lager med mittlinjer; för bilvägar, cykelvägar och gångbanor. Till gångbanor hör fristående gångbanor och trottoarer. För kombinerade gång- och cykelvägar, där gång- och cykeltrafiken skiljs åt med t.ex en målad linje, skickas två mittlinjer, en för gång och en för cykelbana. Med mittlinje menas en linje i mitten av ex cykelbanan (även kallad centrumlinje) även där cykelbanan inte har några kantlinjer, utan separeras mot ex bilväg med målad linje. Mittlinjerna används för att uppdatera NVDB (Nationell Vägdatabas).

Lager döps till

 • B_ mittlinje (för bilvägar),
 • GC_ mittlinje (för cykelbanor),
 • G_ mittlinje (för gångvägar).

Linjetypen ska vara 3D-polylines. I dwg-filen för Mittlinjer ska z-koordinater redovisas i varje brytpunkt. 

Ledningskartsförändringar: 

Följande ledningar/anläggningar ska redovisas i modellfilen:

 • Samtliga trafikkontorets (och park- och naturförvaltningens) nya/förändrade ledningar.
 • Stolpar, brunnar och apparatrum mm inklusive inkopplingsanordning på befintligt ledningssystem, detta inkluderar även anläggningar som oljeavskiljare.
 • Kontaktledningar och signalledningar för spårväg.
 • Slopade (ur drift) eller borttagna ledningar ska redovisas i egna lager. Ledningarnas lagernamn ska innehålla prefixen ”slopad_” eller ”borttagen_” och markeras med kryss.

För lagernamn mm se 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala Samlingskartan och 12CE4 Lagerstruktur Kommunala Samlingskartan

Ledning som inte förändrats ska inte redovisas.

 

Markvärme

Där markvärme finns ska ledningarna samt eventuella andra anläggningar som hör till markvärmeanläggningen redovisas separat i en modellfil. Specifikationer finns under rubriken ”Tekniska handlingar” nedan. Slopade (ur drift)/borttagna ledningar ska redovisas på samma sätt som övriga ledningar. Trafikkontorets markvärmeanläggningar ska döpas TK_ i lagernamnen. Privata markvärmeanläggningar ska döpas PRIVAT_ i lagernamnen.

 

Områdesgräns/arbetsområde

För dwg-filen med Arbetsområde ska ett lager där arbetsområdet redovisas som yta/polygon alternativt flera ytor/polygoner om arbetsområdet ej är sammanhängande. Finns det en etappindelning ska även dessa redovisas som ytor/polygoner i ett separat lager.

Ytorna/polygonerna ska levereras som slutna 2D-polygoner.

 

Vägutrustningskarta: 

Samtliga skyltar, stolpar och markeringar som förändrar trafikkartbilden. Befintliga kvarvarande/kvarliggande inom projektet redovisas som ”befintliga”. Modellfilen ska uppfylla kraven enligt nedan: 

Lagernamnen för de olika objekten ska vara:

 • Tr_Bef _Vagvisning_Portaler (vägvisningsportaler)
 • Tr_Bef_Vagmarkestolpe (stolpar)
 • Tr_Bef_Markering (markeringar)
 • Tr_Bef_Trafiksignal (trafiksignaler)
 • Tr_Bef_Trafikskylt (skyltar)
 • Ta_Text_04 (text)
 • Tr_Bef_Pekare (pekare)

För mer information se ”Lagernamn för relationsfil” nedan. 

 

Tillåtna AutoCAD objekt typer:

 • Line
 • Solid
 • Hatch
 • Text
 • Polyline
 • Block reference

Inget annat får förekomma i ritningen.
I samband med projektering finns det en mall att ladda ner under 12CE1.10 Vägutrustningsplan.

 

Spåranläggningsförändringar: 

Utöver vad som ovan sagts ska förändringar i spåranläggningar redovisas i en särskild omgång ritningar. 
Då redovisas:

 • Spårvägsbanan. Se TH 12DG Anläggningsregister, eller ”Checklista till anläggningsregistret”.
 • Hållplatser
 • Tillhörande strömförsörjning.
 • Signal- och informationssystem.
 • Byggnader som vänthallar, belysningar, ytdränering med mera.

 

Tekniska anläggningar

Alla tekniska anläggningar som rivs under ett projekt ska redovisas på en rivningsplan. Om det finns ett anläggningsnummer ska det tydligt framgå på ritningen. Övrig information som ska bifogas: Anläggningsnummer och adress samt datum för avslutning alternativt urkoppling av anläggning.

Markvärme

 • Planritningar över slingornas placering (från fördelningsrör och hela ytan slingan täcker). Respektive slinga ska vara identifierbar i form av exempelvis en unik färg. Varje slinga ska ha en unik identitet som ska framgå på ritningen.
 • Planritning(ar) över matarrör (från station till fördelningsrör).
 • Detaljritning över det skåp, brunn eller utrymme där fördelningsrörets konfiguration tydligt framgår. För respektive utloppsventil på fördelningsröret ska framgå vilken slinga (identitet) som försörjs.
 • El- och automationsdokumentation – Kretsschema (visandes apparater och dess sammanbindningar), Yttre förbindningsschema (visandes hur apparater ansluts), Gruppförteckning, Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare) samt dokumentation över elförsörjningen.
 • VVS-ritningar – Plan och Sektionsritningar (visandes apparater, mått och dimensioner) samt Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare).
 • Datablad för samtliga produkter/artiklar/apparater.
 • Funktionsbeskrivning samt drift- och underhållsmanual.
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Uppgifter om entreprenören och eventuella huvudleverantörer i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson

 

Oljeavskiljare

 • Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare).
 • Datablad för samtliga komponenter (oljeavskiljare, givare, betäckning, larmsändare och annan ingående utrustning).
 • Placeringsritning.
 • Funktionsbeskrivning samt drift- och underhållsmanual.
 • Om aktuellt: El- och automationsdokumentation – Kretsschema (visandes apparater och dess sammanbindningar), Yttre förbindningsschema (visandes hur apparater ansluts), Gruppförteckning, Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare) samt dokumentation över elförsörjningen.
 • Om aktuellt: VVS-ritningar – Plan och Sektionsritningar (visandes apparater, mått och dimensioner) samt Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare).
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Uppgifter om entreprenören och eventuella huvudleverantörer i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson

 

Hissar och Rulltrappor

 • Tillverkarens dokumentation till anläggningsägaren (funktionsbeskrivning, certifikat, garanticertifikat, typgodkännande, apparatlistor, egenkontroller, testprotokoll, programmerings/inställningsdokumentation, övriga manualer, drift- och underhållsinstruktioner och liknande).
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Uppgifter om entreprenören och leverantören i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson.
 • Dokumentation över elförsörjningen inklusive effektbehov

 

Övrig teknisk utrustning

Med övrig teknisk utrustning menas utrustning som i någon form rör sig, lyser, värmer, spännings sätter, kontrollerar, reglerar eller signalerar och inte uppenbart ingår i något annat system vartill komplett dokumentation är kravställd och kommer att levereras. Exempel på övrig teknisk utrustning är avfuktare, fläktar, katodskydd, givare, filter, reglerutrustning, styrutrustning och larm.

 • Placeringsritning.
 • Funktionsbeskrivning samt drift- och underhållsmanual.
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Datablad för samtliga produkter/artiklar/apparater.
 • Funktionsbeskrivning, drift- och underhållsmanual och övriga aktuella manualer.
 • Uppgifter om entreprenören och leverantören i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson.
 • Om aktuellt: El- och automationsdokumentation – Kretsschema (visandes apparater och dess sammanbindningar), Yttre förbindningsschema (visandes hur apparater ansluts), Gruppförteckning, Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare) samt dokumentation över elförsörjningen.
 • Övriga ritningar för utrustningen (konstruktionsritningar, placeringsritningar eller liknande)

 

Belysning

Entreprenören skickar via e-post Ifyllt och undertecknat övertagandebesked till:

 • driftansvarig för belysning på trafikkontoret, se kompetens ”Belysning”
 • funktionsentreprenör för gatubelysning se kompetens ”Granskning drift- och underhåll” (anmärkning Belysning, granskningsområden xx)
 • byggledare
 • Göteborg stads kontaktcenter se kompetens ”Trafikinformation”

 

Är inte dokumentationen komplett ska den som byggt anläggningen omgående komplettera och trafikkontorets projektledare informeras. Anläggning med ofullständig dokumentation och/eller icke ifylld attributtabell kommer EJ att övertas i driftverksamhet.

Tillsammans med relationsritningar och modellfiler ska, till varje detalj, fullständigt ifylld ”attributtabell belysning” bifogas. Mall för listan hittar du till höger på sidan.

 • Belysningscentral: Fabrikat, typ/storlek, antal samt typ av inkommande och utgående grupper genom fullständigt ifylld anläggningslista.
 • Kopplingsschema för centralen. Ifyllt kabelskåpskort, motsvarar begärda uppgifter.
 • Bifogade dokument ska döpas enligt ”övriga handlingar” nedan.

”Attributtabell belysning” uppbyggnad och förklaringar till rubriker:

Knutpunkter/armaturer:

För armatur: Fabrikat, typ, kuptyp, lamptyp med fabrikantangivelse, armaturinfästningsvinkel och lampinställningsläge, artikelnummer på LED-enhet och driver fylls i.

För stolpe: Fabrikat, typ, rördiameter eller annat infästningsmått, längd och armlängd. Då stolpen är målad eller ytbelagd ska även uppgift om färgkod RAL eller NCS fyllas i.

Med Effekt (W) avses armaturens hela effekt.

För ljuskälla: typ, effekt, tub/ellipsoid och sockeltyp, för LED, kompaktlysrör och keramisk metallhalogen även färgtemperatur ska fyllas i.

Med REG_Dat_Drifts (ÅÅÅ-MM-DD) avses Datum när armaturmontage utfördes.

Med styrsystem avses typ av styrsystem/övervakning: Neuron ID / LCU ID.

Med belysning adress avses den geografiska adressen.

Med fundamentmodell avses fabrikat och storlek.

Kablar:

Med längd avses mått mellan kopplingspunkter

 

Övriga handlingar

Alla övriga handlingar (med undantag för ritningar/modellfiler (se 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar) ska ha filnamn som tydligt beskriver handlingen, alla filnamn börjar med diarienummer (alltid sex siffror utan ”snedstreck” Ett projekt med dnr 364/11 skrivs då 036411), ex produktspecifikationer döps efter ”typ av anläggning modellbeteckning” ex ”036411­_Belysning X12345.pdf”, protokoll från möten döps ”036411­_platsmöte_20160101.pdf” eller ”036411­_samordningsmöte_20160101.pdf”. Använd namnen på filerna för att gruppera dem, dvs döp alla textfiler, produktbeskrivningar mm som avser samma anläggning med anläggningstypen först, ex Hiss xxx.pdf, Hiss yyy.pdf osv. Bilder och videofiler ska döpas ”plats datum löpnummer”, exempel ”036411­_billdalsvägen 20170101_01.jpg”. Handlingar som har tydliga namn i Bygghandlingen som bifogas -relationshandlingen kan behållas.
Gör inte filnamnen för långa, då blir filerna svåra att hantera.

Tomma mallar ska inte bifogas relationshandlingen, alla handlingar ska vara ifyllda. Ska handlingar undertecknas innan de är gällande ska de skannas och bifogas relationshandlingen efter undertecknandet (ex övertagandebesked).

Se även instruktion under kapitel 12CF1 Instruktion dokumentöversikt.

 

Lagernamn för relationsfil

För revidering av grundkartan som utgör underlag till vägutrustningskartan:

 

För revidering av kartan för trafikanordningar:

Linjetypsskala ska vara 0,4 generellt (styrs med ”ltscale=0.4”)

Alla trafikmarkeringslinjer ska ha fast linjetyp, det vill säga lagertillhörigheten bestämmer inte linjetypen.

Linjetypen ska vara sådan att skalriktig sekvens visas, till exempel 3+3 ska visas som 3 m linje och 3 m uppehåll. Färgen ska vara ”Bylayer”, det vill säga lagret bestämmer färgen.

Lagernamn ska vara enligt nedan (samma som trafikkontorets vägutrustningskarta).

 

För revidering av spårritningar:

(SP*,M-311, M-321a)

Dokument
Kontakter