Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Allmänt

Relationshandlingar upprättas vid överlämnande av en produkt efter produktbestämning och produktframställning.

Relationshandlingen ska visa hur projektet verkligen blev efter beslut och revideringar under byggets gång. För anläggningar under mark ska även relationshandlingen visa anläggningar som är borttagna eller tagna ur drift.

Relationshandlingar omfattar samtliga informationsmängder som skapats i ett projekt och som fastställts som relationshandlingar. Enligt SS 32266:2008 är relationshandlingarna bygghandlingarna kompletterade med information om alla ändringar som skett under entreprenadtiden men som inte blivit införda i dessa. Resultatet ska visa det verkliga utförandet av det färdiga byggnadsverket.

Den samlade informationen i ett projekt består dels av administrativa och ekonomiska/- juridiska dokument, dels av tekniska dokument som inkluderar en mängd CAD-filer av olika slag, exempelvis modeller, ritningsdefinitionsfiler och plottfiler. Delar av ovanstående handlingar blir, när projektet är genomfört, relationshandlingar för vidare användning i förvaltning.

Relationshandlingen ska ingå i entreprenörens kvalitetssäkring i enlighet med kontrakt.

Vid extern utförare av projekt där trafikkontoret ska överta anläggningar med ansvar för drift och underhåll ska det framgå av avtal mellan parterna att teknisk dokumentation av de kommunala anläggningarna ska upprättas, enligt 12DA Relationshandling med driftinformation.
När en anläggning ska överlämnas ska trafikkontoret kontaktas, se kompetens ”Bevakande projektledare” till höger på sidan, för ett överlämnandemöte i samband med slutbesiktning. Där ska det stämmas av att villkoren i avtalet är uppfyllda samt att all dokumentation och handlingar angående anläggningen är upprättade. I samband med ovanstående ska anläggningen med tillhörande dokumentation godkännas av trafikkontoret.

 

Ansvar

Projektledare

 • Ska säkerställa att information om garantitider, skötselinstruktioner och gränsdragningar lämnas till förvaltaren i samband med övertagandet
 • Projektledaren ansvarar för att överlämning av anläggningarna till förvaltaren sker
 • Projektledaren ansvarar för att relationshandlingen kvalitetsgranskas innan den lämnas vidare till tkdok

 

Byggledare projekt

 • Kontrollerar att överlämnade relationshandlingar överensstämmer med upprättad dokumentöversikt och att komplett underlag kommer in ifrån entreprenören
 • Säkerställer att beslutade tider mot entreprenören för framtagande av underlag för relationshandlingar efterlevs
 • Ansvarar för att utsedd projektör får underlag för att färdigställa relationshandlingen och kontrollerar att relationshandlingen levereras till trafikkontorets projektverktyg inom angivna tidsramar
 • Ansvarar för att kontrollera att BaTMan nummer finns på alla konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar innan handlingarna skickas ut för drift- och konstruktionsgranskning
 • Byggledaren kontrollerar och undertecknar övertagandebesked tillsammans med entreprenör

 

Projektör

 • Ska hämta in underlag för detaljprojekteringen och upprätta förfrågningsunderlag
 • Ska upprätta en dokumentöversikt över vilka handlingar som kommer ingå i en slutdokumentation (relation) utifrån mall ”Dokumentöversikt”. Mallen fylls i innan anbudsförfrågan/beställning av entreprenaden. Dokumentöversikten skickas digitalt, via e-post till driftgranskarna, i granskningsskedet (se information om 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning. Via dokumentöversikten får granskarna kännedom om vilka dokument som förväntas komma in från aktuellt projekt i samband med kommande relationshandling och kan granska att relevanta handlingar upprättas. Handlingar som ska användas för uppdatering av Trafikkontorets förvaltningssystem
 • Upprättar slutdokumentation med filstruktur enligt 12DA Relationshandlingar med driftinformation samt levererar relationshandlingen till trafikkontorets projektverktyg

 

Entreprenör

Se TK AMA Anläggning, YCE.

 

Funktionsentreprenör

Vid förändrad linjeföring av gata, cykel-/ eller gångbana eller vid mindre förändringar ska funktionsentreprenören skicka, som minimum beroende på arbetets art, en digital planritning samt en dokumentöversikt med projektinformationen ifylld till tkdok. Det är viktigt att du talar om i vilket skede förändringen är (projekterings- eller relationshandling). De handlingar som ska levereras, samt i vilka format, beskrivs i kapitel 12DA Relationshandling med driftinformation och 12CF1 Instruktion dokumentöversikt.

 

Flödesschema för projektdokumentation

Figur 1. Åskådliggör hur dokumentflödet och kontrollfunktionen ser ut för beställarens dokumentation under ett projekt.


Figur 1: Flödet av teknisk dokumentation genom projekterings- och entreprenadfaserna. Notera byggledarens kontrollerande funktion.

 


Figur 2: Kartinformation – flöde

 

Bryts kedjan eller omotiverad fördröjning uppstår i någon ”länk” kan allvarliga störningar uppstå i byggprocessen för nästa projekt på samma plats till exempel:

 • Ökat fältarbete i projekteringsfasen
 • Problem och ökade kostnader i byggfasen
 • Ökade risker för olyckor i byggfasen
 • Ökade risker för driftavbrott för ledningsägare
 • Ansvarig kan lagföras

 

Ledningsägare

För trafikkontoret och park- och naturförvaltningens ledningar ska teknisk dokumentation ingå i relationshandlingen se 12DA Relationsfil och driftinformationFör Göteborgs förvaltningar och ledningsägare finns särskilda regler om teknisk dokumentation, se 12AE1 Ledningsägare. För elkablar gäller särskilda regler. Se även trafikkontorets ”Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg” (Blå boken).

Dokument